Home

logo

Nieuwsbrief
Fractienieuws
logo

Fractienieuws

Onderhoud Wapserauwen

Een groep bewoners heeft zich verzet tegen de plannen van de gemeente om onder de kop onderhoud van de Wapserauwen in Wapse de betonklinkers te vervangen door een betonweg. Een aantal bewoners is daar niet van gecharmeerd en heeft het college gevraagd haar plannen te herzien en gevraagd er meer bij betrokken te worden. Onder de argumentatie dat er slechts onderhoud wordt gepleegd en het geen grote verandering is hoeft het college dat haar inziens niet te doen. Het college weet zich in deze gesteund door de vigerende KOR (Kwaliteitsplan Openbare Ruimten). Dat KOR komt in het voorjaar van 2016 weer op de agenda van de raad ter vaststelling en de groep hoopt dat in dat nieuwe plan de betongedachte verdwenen is. Die kans is overigens niet groot, het college kiest voor zoveel mogelijk kilometers tegen zo gering mogelijke kosten en daar hoort ook onderhoud bij, iets dat betonwegen aanzienlijk minder nodig hebben.

Planetron

Samen met de collegae van gemeentebelangen zet STERK Westerveld zich in voor een doorstart van het Planetron als een van de weinige slechtweer-accomodaties die we in Westerveld hebben voor het toerisme. Er zijn gesprekken gevoerd met de directie van Planetron, met Astron, met de betrokken wethouder en met de EDR (Eems-Dollard Regio, een samenwerkingsverband over de grens heen met Duitsland om toerisme gezamenlijk te promoten in deze regio (daarin zitten ook de provincies Friesland en Groningen)

Samenwerking niet coalitie gebonden partijen.

Omdat we in de sfeer van het collegeakkoord samen willen werken met het college aan een beter Westerveld hebben de vier partijen uit de oppositie besloten dat woord oppositie niet te gebruiken en te kiezen voor de term niet coalitie gebonden partijen. Inmiddels werken deze vier partijen intensief samen om efficiënt alle dossiers goed te kunnen oppakken. Vanaf september hebben we eens in de maand een gezamenlijke fractie van deze vier partijen, daarnaast heeft iedere partij nog gewoon een eigen fractieoverleg. We hebben als partij ons eigen verkiezingsprogramma uit te voeren maar over veel zaken denken we behoorlijk hetzelfde. Af en toe spreken we met een woordvoerder in de commissies en in de raad namens deze 4 partijen. In een eerste evaluatie bleek deze samenwerking goed te bevallen en vanaf 1 januari 2016 komen we zelfs in het jaar 2016 20 keer gezamenlijk bijeen. Zowel de besturen van deze 4 politieke partijen als de fracties zijn blij met dit initiatief.

Wasplaats Wapse

Er is een verzoek binnen gekomen van de werktuigenvereniging “De noeste Vlijt” van Wapse om een centrale wasplaats in te richten op de hoek van de Wapserauwen en de Barteldsweg. Wij hebben daar kennis van genomen en hebben het verzoek gesteund.

Dienstverlening op vrijdag

Zo heet het dossier dat gaat over de vrijdagsluiting eens in de twee weken van ons gemeentehuis. Daar is nogal wat weerstand tegen bij de burgers omdat mensen misgrijpen als ze zich op vrijdag melden bij het gemeentehuis of als ze proberen te bellen. Ook trouwen op deze gesloten vrijdag viel onder het zaterdagtarief. De hele raad wilde dat onderzocht hebben en teruggedraaid. Dat gaat nu ook gebeuren op afzienbare tijd en dan is het gemeentehuis weer 5 dagen per weken bereikbaar zowel fysiek als telefonisch.

Kapvergunningen

Al langer wilde de gemeente een vereenvoudiging van het aanvragen van een kapvergunning. Dat is nu zover. Voor bomen op het eigen erf hoeft geen vergunning meer te worden aangevraagd. Er zijn een paar uitzonderingen rond historische bomen die op een speciale lijst staan maar daar weten de eigenaren dat zelf ook heel goed van. Minder bureaucratie; we zijn weer een stapje verder.

Openbare verlichting

De gemeente is druk bezig met beleid rond de openbare verlichting. We hebben een eerste inkijkje gehad in dat plan met een boeiende presentatie in de commissie financieel domein en middelen van 24 november 2015. Dat plan komt in het voorjaar in de raad ter vaststelling maar nu al kan ik zeggen at het er goed uit ziet. Donker waar het kan en licht war het moet, dat is zo ongeveer het motto waar onze gemeente met andere gemeenten samen mee aan de slag gaat. Invoeren van LED verlichting hoort daarbij, in en uitschakeltijden, gevaarlijke punten aanlichten. Als je eens een keer wilt kijken in het voorlopige plan; kijk dan op internet: www.westerveld.verlichtinginbeeld.nl/map.

Voortgangsnota lelieteelt.

De wethouder is inmiddels wakker geschud en aan de slag gegaan en heeft een bewonersklankbordgroep samengesteld die met de gemeente, de provincie, Milieudefensie afdeling Westerveld, Natuur- en milieufederatie Drenthe en natuurlijk de telers gaat kijken of een convenant een haalbare zaak is. We hebben aangegeven dat het wat ons betreft allemaal te lang duurt maar eerlijk is eerlijk er gebeurt nu wat. Daar hebben we ook onze waardering voor geuit.

Koloniën van Weldadigheid

Het is jullie natuurlijk al bekend dat de Maatschappij van Weldadigheid met haar koloniën hoopt toegevoegd te worden aan de Werelderfgoedlijst. Dat lijkt te lukken door grote krachtsinspanningen van de Maatschappij van Weldadigheid, de gemeenten (de onze maar ook Steenwijkerland en West Stellingwerven) en de Provincie. Er is een forse subsidie door de provincie toegekend, kortom het lijkt nu echt te gaan lukken. Er is een spoorboekje om dit “nominatiedossier” in goede banen te leiden en dat ligt op schema.

Burgerparticipatie

STERK Westerveld is een van de trekkers van de werkgroep burgerparticipatie, die op heel korte termijn met alle dorpsraden om de tafel gaat zitten om een vernieuwingsslag te maken in de relatie dorpsraden en gemeente. Dorpen en kernen kunnen veel meer dan de gemeente wel lijkt te denken. We hebben daar al mooie voorbeelden van als bermen- en slotenonderhoud in de sommige kernen, het zorginformatiecentrum Naobuur in Vledder enz enz. Maar wij willen meer, wij willen een grote vinger in de budgetten die voor de verschillende kernen beschikbaar moeten komen. Meer geld naar de sportverenigingen die zelf wel bekijken wat ze wel of niet willen aanbieden in de kernen en wij willen minder investeren in de 4 sportcoaches die wat ons betreft nu zaken oppakken waar ze in eerste instantie niet voor zijn aangesteld en dat is dus een hoop geld verkeerd ingezet.

Actualiteiten
logo

Eerste termijn bespreking 2e bestuursrapportage 2015 en programmabegroting 2016
Voorzitter,

Het bleek dit jaar eenvoudiger om de eerste termijn op papier te zetten rond de bestuursrapportage 2015 en de programmabegroting 2016. Zeker niet alleen omdat het inmiddels de tweede keer is voor STERK Westerveld maar vooral omdat beide stukken overzichtelijker en duidelijker zijn opgesteld. Dat bleek ook al bij de bespreking van de technische vragen op 27 oktober j.l.

We krijgen beetje bij beetje zicht op de financiële consequenties van de drie transities door de monitor die drie maal per jaar door een RAAD brede motie werd geïnitieerd en waarvan wij allen de op dit moment hoogsthaalbare helderheid op tafel krijgen.

Nu het collegeprogramma er wel ligt rijst bij STERK Westerveld de vraag of een begroting niet voor een langere termijn zou kunnen worden vastgesteld, bijvoorbeeld voor 2 jaar of mogelijk zelfs een begroting die de hele raadsperiode omhelst. Immers in de buraps komt dan steeds de verantwoording op tafel. Dit mede gezien het hele circus dat er rondom wordt opgetuigd, toch weer veel tijd en energie vraagt van ons allen en uiteindelijk tot minimale aanpassingen en correcties leidt en dat alles in een periode dat ons land voor grotere uitdagingen staat om alleen maar het vluchtelingenprobleem te noemen.

STERK Westerveld heeft nu eenmaal het idee dat zij meer bijdraagt aan het politieke reilen en zeilen van Westerveld door actief te opereren in commissies, klankbordgroepen en in de raad en zoekt telkens de samenwerking met alle andere partijen op.

Wij maken graag van de gelegenheid gebruik het college op een aantal punten te wijzen, die mogelijk tot een wijziging of tot een begrijpelijker onderbouwing kunnen leiden in de eerste termijn van het college.

Uw punt uit het college akkoord “luisteren naar de burger” blijft ons zorgen baren, getuige de discussies van de afgelopen periode over Oranjeborg, wederom de zorg rond gewasbeschermingsmiddelen, recentelijk de “wegenonderhouds”-verontrusting rond de Wapserauwen en de Poolweg, de continuing story van de Holtingerpoort en ook nog steeds de zorgpilot voor een informatie- en contactcentrum Zorg & Welzijn van Dorpsbelangen Vledder. Communicatie blijkt telkens weer het sleutelwoord. Bij de voorbeelden van de regels hierboven bleek telkens de communicatie een grotere veroorzaker te zijn van de ophef dan het uiteindelijke veranderings- cq verbeteringsvoorstel.

Nog steeds vindt STERK Westerveld dat te weinig blijkt dat burgerinitiatieven worden gewaardeerd, worden opgezocht en een goede bespreking krijgen binnen commissies en Raad. Burgers kunnen veel meer dan het college lijkt te denken. Uw uitspraken over gebiedswethouders en dorpskamers komen er ook in deze begroting bekaaid van af en dat is dus zeker niet hoopgevend. (€ 25000 voor procesbegeleiding op pagina 72). Ga nu in hemelsnaam niet voorkauwen of door een bureau laten voorkauwen hoe u als college denkt dat dorpskamers moeten gaan werken, laat het die dorpskamers zelf bedenken, opzetten en regisseren en beschouw uw eigen rol als faciliterend, dan komt het gewenste einddoel “overheidsparticipatie” pas echt in zicht. Ons inziens kan het college daar veel aan verbeteren door echt te luisteren en naast de burgers ook maatschappelijke organisaties en verenigingen te consulteren bij gewenste veranderingsprocessen. College laat u verrassen!

Heel voorzichtig is nu een gewaardeerd begin gemaakt met “zo buiten zo binnen” maar dat is in dit tempo nog een hele lange weg en voor de burgers is er nog geen rol, dus de start is al twijfelachtig.

STERK Westerveld is benieuwd naar de opbrengsten van de EDR. Er is al sprake van herijken en evalueren. Kan het college voorbeelden geven van positieve resultaten van deze samenwerking en ziet zij kansen deze samenwerking nog verder uit te bouwen.

STERK Westerveld constateert dat er wederom geen geld is vrijgemaakt voor de inrichting van een werkend en benaderbaar meldpunt gewasbeschermingsmiddelen / lelieteelt.

STERK Westerveld is er een sterk voorstander van dat er veel meer geld en dus een substantieel bedrag van enkele tonnen wordt vrijgespeeld in de begroting voor particuliere initiatieven op het gebied van duurzaamheid en energiebesparende maatregelen. Het beschikbaar gestelde bedrag is onvoldoende.

STERK Westerveld constateert dat (begroting pagina 72 e.v.) bij het welzijnswerk 5 gebieden/activiteiten onderscheiden, waarbij in totaal ca. 9 ton wordt uitgegeven; ook bij cultuurbeleid (p.74) is het goed gespecificeerd. Bij het onderwerp “sociaal domein” wordt ca. 5 mln uitgegeven aan projecten/activiteiten, maar er is niks gespecificeerd. Kan het college een uitgebreidere toelichting geven hoe deze 5 mln is verdeeld.

STERK Westerveld is en blijft tegen de inzet van de sportcoaches met de taakstelling zoals die nu voorligt en vindt dat sportcoaches ingepast dienen te worden in een goede visie op wat we met sport willen, wat daarin wel en niet de rol van de gemeente is en wat daar dan weer de rol van eventuele coaches in kan en moet zijn. We zijn dus niet op voorhand tegen coaches maar wel tegen de vigerende taakstelling. Vooralsnog vinden wij dat het geld dat de coaches nu krijgen direct dient te worden doorgegeven aan de sportverengingen, die prima weten hoe die middelen in te zetten in het belang van sport. Het ontbreken van een sportvisie en het weigeren van het college er een te (laten) maken vindt STERK Westerveld onjuist, met name door de argumentatie dat het college een Raad Breed verzoek wil. Democratie en RAAD breed zijn twee verschillende begrippen.

STERK Westerveld vindt, de realiteit van nu kennend, dat het college zich in de begroting niet kan verschuilen achter het argument dat de begroting is gebaseerd op bekende cijfers van eind augustus om voor vluchtelingenwerk € 14750,00 op te nemen. Dat bedrag moet veel hoger, minstens € 50000,00 want in dit voorstel is de eerste begrotingswijziging in het prille voorjaar nu al een gegeven.

Alhoewel STERK Westerveld trots is op de beoogde status van de Maatschappij van Weldadigheid in haar streven in 2018 op de lijst van werelderfgoed te worden geplaatst vindt zij wel dat de gemeente inzichtelijk moet kunnen maken wat het ons al die jaren heeft gekost en wat het de burger zal brengen. Uit de voorliggende stukken van vandaag is dat onvoldoende af te leiden en de nu uitgetrokken € 50000,00 mag toch wel een substantieel bedrag worden genoemd. Graag een nadere toelichting.

STERK Westerveld staat op het standpunt dat er meer geld wordt gereserveerd voor de toekomst voor de werkgelegenheid en de uitvoering van de participatiewet. STERK Westerveld schat in dat dat nog een forse tegenvaller voor de toekomst kan blijken.

STERK Westerveld is tevreden over het feit dat er geen lastenverzwaring komt voor de burgers het komend jaar.

Wil Kreike, Namens de fractie STERK Westerveld

Agenda
logo

Agenda 2015:

Oktober:
Dinsdag 27 oktober 2015:
raadscommissie sociaal domein.
Donderdag 29 oktober 2015:
Algemene ledenvergadering STERK Westerveld.

November:
Maandag 2 november 2015:
fractievergadering STERK Westerveld.
Dinsdag 10 november 2015:
raadsvergadering.
Woensdag 11 november 2015:
fractievergadering STERK Westerveld.
Dinsdag 17 november 2015:
raadsvergadering.
Maandag 23 november 2015:
fractievergadering STERK Westerveld.
Dinsdag 24 november 2015:
raadscommissie fysiek domein en middelen.

December:
Dinsdag 1 december 2015:
raadscommissie sociaal domein.
Maandag 7 december 2015:
fractievergadering STERK Westerveld.
Dinsdag 15 december 2015:
raadsvergadering.

Agenda 2016:

Januari:
Dinsdag 5 januari 2016: raadscommissie fysiek domein en middelen.
Dinsdag 12 januari 2016:
raadscommissie sociaal domein.
Maandag 25 januari 2016:
fractievergadering STERK Westerveld.
Dinsdag 26 januari 2016:
raadsvergadering.

Februari:
Dinsdag 2 februari 2016:
raadscommissie fysiek domein en middelen.
Dinsdag 9 februari 2016:
raadscommissie sociaal domein.
Maandag 22 februari 2016:
fractievergadering STERK Westerveld.
Dinsdag 23 februari 2016:
raadsvergadering.

Maart:
Dinsdag 8 maart 2016:
raadscommissie fysiek domein en middelen.
Dinsdag 15 maart 2016:
raadscommissie sociaal domein.
Maandag 28 maart 2016:
fractievergadering STERK Westerveld.
Dinsdag 29 maart 2016:
raadsvergadering.

April:
Dinsdag 5 april 2016:
raadscommissie fysiek domein en middelen.
Dinsdag 12 april 2016:
raadscommissie sociaal domein.
Maandag 25 april 2016:
fractievergadering STERK Westerveld.
Dinsdag 26 april 2016:
raadsvergadering.

Mei:
Dinsdag 10 mei 2016:
raadscommissie fysiek domein en middelen.
Dinsdag 17 mei 2016:
raadscommissie sociaal domein.
Maandag 30 mei 2016:
fractievergadering STERK Westerveld.
Dinsdag 31 mei 2016:
raadsvergadering.

Juni:
Donderdag 9 juni 2016:
raadscommissie fysiek domein en middelen.
Dinsdag 14 juni 2016:
raadscommissie sociaal domein.
Maandag 27 juni 2016:
fractievergadering STERK Westerveld.
Dinsdag 28 juni 2016:
raadsvergadering.

Zomerreces.
De vergaderingen na het zomerreces starten weer in augustus/september.

Alle vergaderingen beginnen om 20.00 uur en eindigen maximaal om 23.00 uur.
Alle vergaderingen zijn openbaar toegankelijk.
De raadsvergaderingen en raadscommissie vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis van de gemeente Westerveld te Diever.
De fractievergaderingen vinden plaats in Vledder, adres: Vledderweg 18.
Voor aanvullende informatie zie website gemeente Westerveld.

Contact
logo

Lid worden
logo

Wilt u lid* worden van STERK Westerveld?

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?

vul het inschrijfformulier in en stuur deze op aan:
Secretariaat STERK Westerveld
T.a.v. Peter Jonker, secretaris
Berenderweg 30
7991 AW Dwingeloo

* Contributie € 25,00 per kalenderjaar.

Visie
logo

STERK Westerveld is van mening dat er teveel in problemen wordt gedacht en te weinig in oplossingen en wil daar wat aan doen. STERK Westerveld staat voor een sociaal beleid en wil dat de politiek terug gaat naar de basis:

  • wat hebben we als gemeente nodig.
  • waar willen we op korte en lange termijn voor staan.
  • welke belangen hebben onze bewoners.
  • hoe blijven we als gemeente aantrekkelijk om te leven, te wonen en te recreëren.

Voor deze gezonde basis heb je naast een goede bevolkingssamenstelling en goed gezond economisch beleid nodig, een beleid dat gericht is op het voortbestaan van Westerveld als onderdeel van een grotere gemeente in de toekomst.

De bestuurlijke schaalvergrotingsplannen van minister Plasterk hebben ons overtuigd van het feit dat enkel en alleen het werken vanuit kleinere kernen deze leefbaarheid kan garanderen. Ons plan van gebiedsraden, onderdeel van ons verkiezingsprogramma, staat te lezen onder het kopje "programma".

STERK Westerveld staat voor Sociaal, Toeristisch, Economisch, Realistisch en Krachtig.

Programma
logo

Verkiezingsprogramma


Hieronder vind u ons verkiezingsprogramma.
Door te klikken op onderstaande link kunt u de volleledige tekst downloaden (pdf)

STERK Westerveld - verkiezingsprogramma 2014-2018


Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014-2018


STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld

De politieke missie van STERK Westerveld:

• het oprichten van lokale besturen (Gebiedsraden) in de voormalige 4 gemeenten in Westerveld, met de daarbij behorende toewijzing van taken/bevoegdheden en middelen (geld en menskracht) ten einde hun identiteiten blijvend te onderstrepen;

• het realiseren van één formele gemeente in Zuid-West Drenthe (een fusie van De Wolden, Hoogeveen, Meppel en Westerveld heeft de voorkeur) met vooral overstijgende regionale taken;

• De inbreng en mening van de burgers duidelijk laten horen bij de besluitvorming in de gemeente.De waarden van STERK Westerveld zijn:

Sociaal; het geven van ruimte aan de burgers en hun organisaties om te werken en te leven, en steun aan hen die dat nodig hebben om te participeren in de gemeenschap.
Toeristisch; de burgers van het gebied Westerveld willen een gastvrije houding zien ten opzichte van de niet-permanente bewoners van dit gebied.
Economisch; verstandige zuinigheid in het publieke domein.
Realistisch; een praktische benadering in het bestuur zonder ideologische stokpaardjes.
Krachtig; duidelijke keuzes maken in het bestuur.De doelstellingen van STERK Westerveld voor de periode 2014-2018 zijn:

• Aan de gebiedsraden van Diever, Dwingeloo, Havelte en Vledder worden zo veel mogelijk verantwoordelijkheden, taken en middelen overgedragen in bijvoorbeeld:

o Welzijnsbeleid, inclusief dorpshuizenbeleid, ouderen- en jeugdbeleid (incl. subsidies);
o Onderhoud fysieke omgeving (gebiedsbeheer), inclusief b.v. begraafplaatsen;
o Sport- en cultuurbeleid, inclusief subsidies.

• In de gebiedsraden wordt het tegengaan van bevolkingskrimp en onbalans in de bevolkingssamenstelling een speerpunt. Daarbij worden de onderdelen van de sociale structuurvisie integraal bezien in samenhang met:

o Meer mogelijkheden voor jongeren om er te wonen en zich te vestigen (in Zuid-West Drenthe hebben de dorpen prioriteit bij woningbouw ten opzichte van de steden);
o Projectontwikkelaars dienen steeds samenwerking te hebben met een lokale groep burgers; de gebiedsraden hebben hierbij een faciliterende en regisserende rol;
o Integrale benadering van de problemen voor ouderen om er te blijven wonen (voorzieningen, vervoer).

• Gemeentelijke uitgaven voor sport en cultuur worden zoveel mogelijk rechtstreeks aan de sport- en cultuurverenigingen in Westerveld of aan de Gebiedsraden gedaan, binnen algemene beleidskaders, vastgesteld door de gemeenteraad. De burgers krijgen daarbij meer zeggenschap.
Het rendement voor de sport- en cultuuractiviteiten van de burgers kan daardoor flink verhoogd worden.

• Ruimte voor ondernemers; een sterk faciliterende gemeente, die de lokale ondernemers zo veel mogelijk inschakelt en werkgelegenheidsactiviteiten voor jongeren extra steunt. Hiertoe behoort ook:

o De aanwezigheid van snelle internetverbindingen;
o Kleinschalige gevarieerde activiteiten; grootschalige activiteiten vermijden;
o Benutting van de natuur en cultuur, b.v. voor educatie, wellness, huisvesting senioren in het duurdere segment.

• Toerisme en recreatie zijn pijlers onder de economie die gekoesterd moeten worden door het inspelen op de veranderende behoefte van klanten. De natuurlijke en culturele pluspunten van Westerveld met hun spreiding over de gehele gemeente dienen te worden gewaarborgd, maar staan wel ten dienste van de inwoners. STERK Westerveld wil verdere gemeentelijke activiteiten rondom b.v. de Havelterberg/Holtingerveld, Dwingelderveld en het Drents-Friese Wold zo veel mogelijk beperken; dat is een zaak van de lokale ondernemers.

• Een gezonde financiële basis in de gemeente zonder lastenstijging voor de burger in de komende raadsperiode. Investeringen en uitgaven dienen hieraan ondergeschikt te worden gemaakt; economisch en realistisch.

• Beperking van de regelgeving voor burgers, bedrijven en instellingen waardoor minder bureaucratie ontstaat.

• De uitvoering van wettelijke taken, zoals b.v. de WMO, dient simpel en transparant te worden geregeld met een helder besef van de kosten; sociaal en krachtig.

• De informatie van de gemeente dient goed toegankelijk te zijn voor alle burgers, niet alleen op de website van de gemeente maar ook in papieren vorm in elke bibliotheek of dorpshuis.

• Armoede dient op alle vlakken te worden aangepakt. STERK Westerveld streeft naar het overbodig maken van de voedselbanken. Niet door het sluiten van deze voedselbanken, maar door een centrale aanpak van zichtbare en onzichtbare armoede.


STERK Westerveld heeft zich dus tot doel gesteld de identiteit van de voormalige gemeenten Diever, Dwingeloo, Havelte en Vledder te behouden en verder uit te bereiden, nu en vooral met het oog op de nabije toekomst als de gemeentelijke schaalvergroting (ideeën van minister Plasterk) een feit wordt.STERK Westerveld wil de cultuur en de identiteit van de lokale gemeenschappen ondersteunen, maar is niet tegen een eventuele samenvoeging van meerdere gemeenten.
Dus: lokale zaken in de kernen regelen en centralisatie voor overkoepelende zaken zoals bijvoorbeeld de openbare veiligheid.STERK Westerveld is van mening dat er in de huidige lokale politiek teveel wordt gedacht in problemen en te weinig in oplossingen. Terwijl vele antwoorden te vinden zijn bij de inwoner.Wat wil STERK Westerveld hieraan gaan doen?

STERK Westerveld staat voor een sociaal beleid en wil dat de politiek terug gaat naar de basis:

• Wat hebben we als gemeente nodig
• Waar willen we over een aantal jaren staan
• Welke belangen hebben onze bewoners
• Hoe blijven we als gemeente aantrekkelijk om te leven, te wonen en te recreëren.Voor een gezonde basis heb je naast een goede bevolkingssamenstelling een juist sociaal en economisch beleid nodig. Een beleid dat gericht is op het (krachtig) voortbestaan van ons gebied in Zuid - West Drenthe.Hoe wil STERK Westerveld dit bereiken?

Met het oprichten van Gebiedsraden heeft STERK Westerveld een passend antwoord op de nieuwe ontwikkelingen als:

• De groter wordende gemeenten door fusies en/of vergaande “ambtelijke samenwerking”.
• De neiging om steeds meer als consument in de samenleving te staan en steeds minder als (mede) burger.
• De steeds groter wordende bestuurlijke afstand tussen inwoners en de beleidsmakers / beslissers.
• Verschraling van de lokale dienstverlening doordat bezuinigingen op afstand worden doorgevoerd, terwijl decentralisatie veel meer kan opleveren door het benutten van lokale samenwerking, initiatieven en dorpskracht.

De gemeentelijke- en vooral sociale samenhang zijn een vruchtbaar vertrekpunt voor een bestuurlijk orgaan die onderdelen van de gemeentelijke taken en bevoegdheden overneemt. Een Gebiedsraad is dus meer dan een “vereniging dorpsbelangen” en minder dan een (wettelijk geregelde) gemeenteraad.

Voor Westerveld betekent dit het oprichten van Gebiedsraden voor:
• Havelte en omgeving
• Dwingeloo en omgeving
• Diever en omgeving
• Vledder en omgeving

Een Gebiedsraad moet worden gezien als het (niet-politieke) bestuur van de lokale gemeenschap, met vertegenwoordigers uit de verschillende lokale belangen organisaties. Een Gebiedsraad fungeert als opdrachtnemer voor de gedecentraliseerde taken en middelen vanuit de gemeente en legt daarover periodiek verantwoording af aan de gemeenteraad. Een Gebiedsraad raadpleegt de burgers bij, voor het gebied, belangrijke zaken. Een Gebiedsraad adviseert het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd en neemt initiatieven in het belang van de lokale gemeenschap.

Is het idee van Gebiedsraden dan de oplossing voor de gemeentelijke problemen?
Nee, het is een onderdeel van de oplossing, maar er moet nog veel gebeuren.Speerpunten van STERK Westerveld

• een sterk sociaal beleid

• geen lastenstijging voor burgers

• een stabiel economisch beleid

• politiek terug naar de burgers en de kernen

• behoud van goed onderwijs

• Westerveld leefbaarder en aantrekkelijker maken voor bewoners door faciliteren van sociale voorzieningen

• Westerveld leefbaarder en aantrekkelijker maken voor ondernemers en toeristen

• gemeentelijke uitgaven voor sport en cultuur rechtstreeks aan de sport- en cultuurverenigingen in Westerveld toebedelen

• ruimte voor ondernemers; een sterk faciliterende gemeente

• de uitvoering van wettelijke taken, dient simpel en transparant te worden geregeld

• de inbreng en mening van de burgers duidelijk laten meewegen en herkenbaar terug laten komen in de besluitvorming in de gemeenteraad

• bestrijding van zichtbare en onzichtbare armoede


STERK Westerveld rekent op uw stem en steun voor het behoud van de bijzondere identiteit van onze gemeenschappen in Westerveld en voor het voeren een helder en duidelijk beleid.


Onderstaand onze mensen die er klaar voor zijn om uw stem kracht te geven in de gemeenteraad van Westerveld:

1) Wil Kreike Vledder
2) Tony Meker Dwingeloo
3) Klaas Molenkamp Havelterberg
4) Peter Jonker Dwingeloo
5) Ferry Kooij Wapserveen
6) Marjan Mekers-Scholten Dwingeloo
7) Renee Westerhof Dwingeloo
8) Jan Adams Vledder
9) Bart Rinkema Vledder
10) Tini Sanders VledderJullie ook?
Stem STERK, stem STERK Westerveld
Fractie
logo

Fractie
Raadslid
Wil Kreike

Geboren (1950) en getogen in Diemen, onder de rook van Amsterdam. In 2002 mijn droom verwezenlijkt in Vledder: een boerderijtje met een klein stukje grond, een paar schapen en een oldtimer tractor.
In mijn vrije tijd sleutel ik graag aan auto’s en motorfietsen of zeil met mijn centaur op de Vinkeveense Plassen. Vakanties brengen mijn vrouw Marijke en ik, nu onze 3 kinderen het huis uit zijn, graag door in onze caravan ergens in Europa.

Mijn hele werkzame leven in het speciaal onderwijs gewerkt als leerkracht en als directeur, de laatste 20 jaar opleider van leerkrachten gespecialiseerd in leerlingen met beperkingen op sociaal-emotioneel, cognitief, zintuiglijk en/of motorisch gebied.

Op 1 oktober van 2013 ben ik met vervroegd pensioen gegaan als lid van het managementteam van de faculteit Educatie van de Hogeschool Utrecht, waar ik leiding gaf aan een team van 25 docenten in Groningen, Friesland en Drenthe en het afgelopen jaar voor het gebied waar ik ben opgegroeid: Noord Holland.

Zoals ik kijk naar leerlingen die het niet cadeau krijgen in het leven, zo kijk ik ook naar de huidige financiële- en economische crisis: het is vooral een kans en een uitdaging om daar eens heel anders tegenaan te kijken en naar nieuwe kansen en mogelijkheden op zoek te gaan. Veranderingen zijn niet altijd alleen een kwestie van geld, je moet het anders willen, je moet er in geloven!

STERK Westerveld wil niet vanuit landelijke en historische gegroeide standpunten, Haagse verkiezingsbeloften en/of dichtgetimmerde regeerakkoorden politiek bedrijven. STERK Westerveld en ik (daar vinden wij elkaar) willen meewerken aan een beter Westerveld door met open blik te kijken naar de omstandigheden, te luisteren naar wat de mensen bezighoudt, in gesprek te gaan over alternatieven om daarop nieuwe ontwikkelingen te baseren. Niet de vraag “hoe is het in Westerveld?” telt, maar de vraag “hoe moeten we samen verder met Westerveld?” Daar willen wij van STERK Westerveld, samen met jullie, onze schouders onder zetten. Doen jullie mee?

Commissielid Fysiek domein en middelen
Tony Mekers

Even voorstellen
Mijn naam is Tony Mekers.
Gehuwd, vader van twee kinderen, woonachtig in Dwingeloo en werkzaam als zelfstandig ondernemer in de beveiligingsbranche.
Namens STERK Westerveld ben ik als duo-lid beëdigt voor een commissiezetel in de raadscommissie Fysiek domein en Middelen.
Deze commissie behandeld onder andere vergunningsaanvragen en de gemeentelijke begroting.. In de commissie worden diverse vraagstukken uitvoerig behandeld, zodat de gemeenteraad een weloverwogen besluit kan nemen.
Samen met ons raadslid, Wil Kreike, proberen wij de bevolking van Westerveld te vertegenwoordigen, op een manier die de
gewone man/vrouw aanspreekt en begrijpt.
Geen moeilijke termen of gedoe over de cijfertjes achter de komma, maar heldere en begrijpelijke taal, met duidelijke standpunten.

Commissielid Sociaal domein
Klaas Molenkamp

Wie ben ik?
Mijn naam is Klaas Molenkamp. Samen met mijn vrouw Ria en onze jongste zoon Ger wonen wij aan de Haarweg in het landelijk gelegen Havelterberg.
Ons gezin is één en al onderwijs: mijn vrouw werkt bijna 40 jaar binnen het basisonderwijs en ik werk ruim 30 jaar in het onderwijs, waarvan 26 jaar als directeur van de basisschool in Darp (en 4 jaar als directeur van de basisschool in Wapserveen) en 8 jaar als docent in het voortgezet onderwijs, aan de RSG Tromp Meesters te Steenwijk, afd. Vakcollege ‘Techniek & Vakmanschap’.
Het begeleiden van kinderen en het omgaan met mensen spreekt mij enorm aan. Vooral ‘de zorg’ voor bepaalde doelgroepen heeft mijn speciale aandacht.
Onze beide zonen zijn ook nauw betrokken bij het onderwijsgebeuren.

Waarom ik politiek bedrijf?
Reeds zeer vele jaren ben ik actief in de politiek. Destijds heb ik mij bewust aangesloten bij een lokale politieke partij, omdat ik op gemeentelijk niveau niet gehinderd wil worden door een partij die een algemeen, nationaal belang nastreeft. Het grote verschil met dergelijke partijen is dat een lokale politieke partij zich geheel en onafhankelijk kan inzetten voor de bewoners van een gemeente.
Na het gezamenlijk oprichten van STERK Westerveld heb ik sterk het gevoel dat ik mij nog sterker kan richten op de bewoners van onze mooie gemeente Westerveld. Eén van de speerpunten van STERK Westerveld, ‘de gebiedsraden’, geeft onze burgers méér zeggenschap, biedt de inwoners méér betrokkenheid en stelt hen in staat de leefbaarheid in hun directe omgeving te vergroten. STERK Westerveld biedt perspectief!

Graag wil ik mij inzetten om onder andere ‘het wonen’ voor de burgers van de gemeente Westerveld aangenamer te maken: voor jong en oud ten aanzien van lusten en lasten. Niet alleen op het gebied van ‘wonen’, maar ook met betrekking tot ‘werken’ en ‘verkeer’. Sociaal gezien kunnen er ook nog stappen worden gezet.
Tijdens het surfen op Interrnet kwam ik een spreekwoord tegen, dat mijn grote aandacht trok: ‘Het is beter een kaars aan te steken, dan de duisternis te vervloeken.’ De betekenis ervan is dat je beter iets kunt proberen te veranderen, dan tegen bepaalde ontwikkelingen aan te schoppen.

Die zin straalt kracht uit, biedt perspectief, bevat creativiteit en is positief geformuleerd.
Kortom: allemaal elementen die STERK zijn en duidelijk passen bij STERK Westerveld!

Stem dus STERK: STERK Westerveld.

Bestuur
logo

Marjan Mekers-Scholten
Voorzitter

Wie ben ik?
Mijn naam is Marjan Mekers-Scholten. Samen met mijn man en onze dochter Jelka woon ik in Dwingeloo.
Ik werk al meer dan 10 jaar als doktersassistente. Het spreekt mij enorm aan om met patiënten om te gaan en persoonlijke zorg en aandacht te geven.

Wanneer ik vrij ben vind ik het fijn om te wandelen, hardlopen heb ik vanwege een blessure tijdelijk op een laag pitje moet zetten. Tevens vind ik het leuk om met mijn gezin erop uit trekken naar Frankrijk, Luxemburg en Duitsland. Normandië en het Zwarte Woud hebben onze harten gestolen en zijn zeer zeker voor herhaling vatbaar. Ook vind ik het belangrijk tijd door te brengen met ons gezin, familie en vrienden.

Peter Jonker
Secretaris/Penningmeester
(Word nog ingevuld)

Klaas, Molenkamp
Algemeen bestuurslid

Wie ben ik?
Mijn naam is Klaas Molenkamp. Samen met mijn vrouw Ria en onze jongste zoon Ger wonen wij aan de Haarweg in het landelijk gelegen Havelterberg.
Ons gezin is één en al onderwijs: mijn vrouw werkt bijna 40 jaar binnen het basisonderwijs en ik werk ruim 30 jaar in het onderwijs, waarvan 26 jaar als directeur van de basisschool in Darp (en 4 jaar als directeur van de basisschool in Wapserveen) en 8 jaar als docent in het voortgezet onderwijs, aan de RSG Tromp Meesters te Steenwijk, afd. Vakcollege ‘Techniek & Vakmanschap’.
Het begeleiden van kinderen en het omgaan met mensen spreekt mij enorm aan. Vooral ‘de zorg’ voor bepaalde doelgroepen heeft mijn speciale aandacht.
Onze beide zonen zijn ook nauw betrokken bij het onderwijsgebeuren.

In m’n vrije tijd kun je mij langs de waterkant of op het water aantreffen om roofvis te vangen (en weer te laten zwemmen). Ook struin ik graag rommelmarkten, vlooienmarkten en veilingen af om onder andere Maastrichts aardewerk aan te kopen, zodat ons museum ‘Willy’s Löppis’ daarmee kan worden uitgebreid. Ook een ruime collectie antieke vogelkooien en oude vogelbenodigdheden kun je in ons museum aantreffen. Voorts ben ik zeer geïnteresseerd in de lokale geschiedenis.
Ik volg het totale sportgebeuren, passief, in de breedste zin van het woord. In de gemeente Westerveld ben ik bestuurslid van diverse verenigingen. Landelijk gezien ben ik voorzitter van de Vereniging Maastrichts Aardewerk.

Archief
logo

Archief

Meldpunt discriminatie

Drenthe, dus ook Westerveld heeft een meldpunt discriminatie, Meldpunt Discriminatie Drenthe genaamd. (06-13574887 en www.discriminatie.nl) Een ieder die zich gediscrimineerd voelt kan dat melden en desgewenst ondersteuning krijgen vanuit of via dat meldpunt. Discriminatie is een onderscheid maken tussen en mensen en aan dat onderscheid een waarde koppelen die er niets mee te maken heeft. Discriminatie gaat over ras, godsdienst, sexuele gerichtheid, leeftijd, handicap, niet wettelijke gronden, geslacht, nationaliteit, politieke gezindheid of burgerlijke staat.

Oranjeborg

Het dossier rond de verhuizing van de Oranjeborg vanuit hun tijdelijke huisvesting in Frederiksoord naar Havelte wordt gekenmerkt door communicatie- en inspraakproblemen. Uiteindelijk heeft de Raad ingestemd met de verhuizing, maar het laatste woord is er nog niet over gesproken. Zowel de verhuurder als de groep verontruste bewoners heeft een procedure bij de Raad van State opgestart. Het huidige pand is recentelijk in handen gekomen van de Maatschappij van Weldadigheid, die nieuwe plannen aan het ontwikkelen is voor dit gebouw/gebied. Wordt ongetwijfeld vervolgd maar de verhuizing zal eerdaags toch gewoon doorgaan. De vorderingen bij Raad van State hebben geen schorsende werking op het genomen besluit.

Reestmond

Een van de consequenties van de nieuwe participatiewet is dat het aantal cliënten van onze werkvoorziening Reestmond (dat zijn er zo’n 600) wordt afgebouwd. Cliënten met een vaste aanstelling van voor 31 december 2014 houden hun oude rechten maar er worden geen nieuwe cliënten meer aangenomen. Als de laatste dus de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt (dat is over 31 jaar) heeft Reestmond geen cliënten meer in dienst. Tenminste dat is de bedoeling van de wetgever. De nieuwe instroom valt onder de nieuwe wetgeving en voor deze nieuwe cliënten zal passend werk gezocht en gevonden worden bij reguliere ondernemingen, die daartoe een verplichting vanuit de wet hebben gekregen, waar zij maar heel moeilijk (en tegen heel hoge kosten) onderuit kunnen komen.

STERK Westerveld heeft zich heel stevig ingezet met alle andere partijen in de Raad voor een groep van 71 cliënten die op 31 december 2014 nog geen vaste aanstelling had maar wel een tijdelijke contract.

Deze cliënten zouden met een vaste aanstelling alsnog onder de oude regeling kunnen vallen, zonder dat het de vier gemeenten geld kost, dat was immers een afspraak uit de nieuwe wet. Met een raadsbrede motie werd onze wethouder gevraagd als dagelijks bestuurslid van Reestmond hiervoor te willen strijden. Dat wil de wethouder wel, maar hij heeft in het bestuur te maken met 4 gemeenten en niet alleen met Westerveld. De andere drie (Meppel, Staphorst en De Wolden) waren door onze Westerveldse raadsbrede motie niet bereid een eerder genomen standpunt terug te draaien en dan is de stand dus 1 tegen 3. De wethouder heeft zijn best gedaan. Wij hebben recentelijk, wederom raadsbreed, naar deze 3 buurgemeenten een brief geschreven om hun eerdere standpunt te herzien. Deze 71 mensen zitten nu nog steeds in grote spanning. Er staan ons nog twee maanden voor de deur om die maatregel terug te draaien, daarna is het onherroepelijk en in onze ogen dus een gemiste kans.

Bioindustrie Polderweg

Aan de Polderweg in Nijensleek had een boerenbedrijf de ambitie van het oude varkensbedrijf een gloednieuw ultramodern bedrijf te maken, dat zou voldoen aan alle nieuwe eisen op het gebied van uitstoot, milieu en duurzaamheid. De ambities waren voor STERK Westerveld en gelukkig meerdere partijen in de Raad te groot en het verzoek werd afgewezen. Het zou ons inziens een te grote belasting van het gebied zijn geworden qua overlast en qua verkeer.

Rekenkameronderzoek

Op initiatief van STERK Westerveld is de rekenkamer gestart met een onderzoek naar de bestedingen van de gemeentelijke subsidies aan de Stichting Welzijn Mensenwerk en aan de Stichting MEE. In de begroting van 2015 en ook in die van 2016 wordt onvoldoende duidelijk gemaakt waar deze grote bedragen aan worden uitgegeven. Dit initiatief van STERK Westerveld werd door meerdere partijen uit de coalitie en de niet coalitiepartijen gesteund. Aan het eind van dit jaar zullen de resultaten worden besproken en bekendgemaakt.

Wegenonderhoudsplan

Er is de laatste tijd nog al wat te doen over het wegenonderhoud. Het college heeft het standpunt ingenomen dat op grond van het oude wegenonderhoudsplan (het nieuwe wordt komend voorjaar besproken) onderhoud niet door de Raad hoeft te worden goedgekeurd. De Raad gaat in hun ogen over grote nieuwe ideeën. Nu wil het toeval dat op twee plekken tegelijkertijd in onze gemeente bij bewoners onrust is ontstaan over de manier waarop dat onderhoud wordt uitgevoerd op een tweetal wegen en dus trokken zij aan de bel. Het college wil meer en goedkopere betonwegen gaan aanleggen en overweegt een aantal mooie oude klinkerwegen om te toveren tot zandpaden omdat daarvan het onderhoud goedkoper zou zijn op de lange termijn. De Raad heeft te kennen gegeven daarover gehoord te willen worden.

Holtingerveld, toegangspoort voor Drenthe

De toegangspoort is veel op de agenda’s geweest met standpunten van “wat wil je nu eigenlijk met die toegangspoort” tot “geen cent meer in dit project”. Het college staat op het standpunt dat zij nog steeds gelooft in de mogelijkheden van dit project, zoals ook de provincie die recentelijk weer een subsidie van € 400.000 heeft toegezegd voor een entreegebouw en wederom een aantal aanpassingen. De zichtbaarheid moet worden vergroot en mensen moeten bij aankomst snel kunnen zien wat zij daar allemaal kunnen doen, zien en beleven. Er is veel onrust bij de bewoners van Darp en Havelte over de ontwikkelingen rond het Holtingerveld, maar dat laat zich vrij gemakkelijk onder één noemer vangen: het college communiceert slecht met de inwoners. Zij voelen zich niet gehoord en niet begrepen. De wethouder heeft dat signaal nu opgepakt maar staat ook onder druk van de provincie die de subsidie dreigt in te trekken als men niet gauw een beetje enthousiaster wordt.

Sport- en cultuurnota

De laatste maanden staat de sportnota op de agenda. Er wordt grote druk op het college uitgevoerd door de niet coalitie gebonden partijen, waaronder STERK Westerveld, met een visiestuk te komen over wat het college nu precies wil met sport voor de komende 5 jaren. De wethouder heeft niet zo’n zin in een visiestuk, hij houdt liever zijn handen vrij om naar eigen inzichten te kunnen handelen. De inzet van sportcoaches met een aangepaste taakstelling heeft de discussie weer opgerakeld. Na de weigering van de wethouder met een visiestuk te komen, overwegen de niet coalitie-gebonden partijen nu met een eigen visiestuk te komen. Wij houden u op de hoogte.

Dwingeloo Kunstgrasveld

De gemeente heeft de sportvereniging Hulsebosch van Dwingeloo compensatie moeten beloven voor een stuk grond dat zij voor de bouw van de Brede School heeft moeten inleveren. De vereniging hoopte met deze compensatieregeling een kunstgrasveld binnen te slepen maar dat vond de Raad te begrotelijk. De raadszaal was afgeladen met bezorgde sporters die bewuste raadsvergadering, maar het heeft er niet toe geleid dat er een kunstgrasveld vanuit de gemeente wordt gefinancierd.

De drie transities: Participatiewet, de wet op de WMO en de wet op de Jeugdzorg

In iedere commissie en in iedere raad is er wel gesproken over de majeure veranderingen op het gebied van de zorg. Het kan niemand zijn ontgaan, het is dagelijks in het nieuws, er staat veel op het spel. Iedereen moet zoveel mogelijk zijn/haar bijdrage leveren aan onze samenleving en zo min mogelijk teren op subsidies, uitkeringen en toelagen. Dat is kortweg gezegd de doelstelling van deze veranderingen. Natuurlijk is het ook een bezuinigingsoperatie maar ook een paradigmashift in ons denken: ga eens anders denken!. Niet wat kan de samenleving voor mij betekenen, maar wat kan ik voor de samenleving betekenen is het nieuwe uitgangspunt. (zie ook het punt over Reestmond)

Het proces is gericht op een cultuurverandering en een andere werkwijze bij instellingen en professionals en op het anders met elkaar omgaan van burgers met die professionals, instellingen en dus ook de gemeenten.

Zo is in de Participatiewet geregeld dat er geen mensen meer tussen de wal en het schip vallen. Iedereen heeft werk naar zijn/haar mogelijkheden en slechts voor een heel klein deel (veel kleiner dan nu) van de bevolking zal een uitkering onvermijdelijk zijn en hun participatie aan de samenleving heel gering.

In de zorg is veel gesproken over het terugbrengen van de huishoudelijke hulp naar het hoogstnoodzakelijke. Er wordt extra gekeken naar mogelijkheden van mantelzorg, burenzorg en familieondersteuning of deze taken geheel of gedeeltelijk kunnen worden overgenomen.

Gemeenten kunnen dit niet alleen, dus zijn er allerlei samenwerkingsverbanden opgezet met andere (buur) gemeenten om kennis te delen en de risico’s te spreiden.

Zo wordt bijvoorbeeld de jeugdzorg met alle 12 gemeenten in Drenthe gezamenlijk opgepakt en werken we rond de werkvoorziening Reestmond samen met Staphorst, De Wolden en Meppel.

De financiering van alle processen wordt stevig gemonitord waarbij nog heel wat knelpunten moeten worden overwonnen. De gemeente Westerveld ligt op stoom en loopt bij de monitoring van de transities op veel andere gemeenten voor.

Toeristenbelasting

STERK Westerveld heeft tegengestemd toen er gesproken werd over het verhogen van de toeristenbelasting. We hebben geen meerderheid gehaald dus is de belasting verhoogd van € 1.00 per persoon per nacht naar € 1.10. STERK Westerveld heeft zich er sterk voor gemaakt dat juist bij een dalend bezoekersaantal niet de belasting dient te worden verhoogd. We hebben het college herhaaldelijk gewezen (en zullen dat blijven doen) op de mogelijkheid ondernemers die profiteren van het toerisme aan te slaan voor een substantieel bijdrage.

Lelieteelt en gewasbeschermingsmiddelen

STERK Westerveld heeft het initiatief genomen, na een half jaar wachten, tot een thema-avond over lelies en gewasbeschermingsmiddelen in de commissie. De wethouder beloofde veel maar maakte niets waar, reden voor STERK Westerveld en fractievoorzitter/Raadslid Wil Kreike om een motie van wantrouwen in te dienen in de raadsvergadering van juni 2015. De motie werd mede ondertekend door Progressief Westerveld en Gemeentebelangen en gesteund door Duurzaam, Sociaal Sportief Westerveld. Met deze grootst mogelijk minderheid binnen de raad is de motie niet aangenomen maar het signaal is afgegeven en het college is gewaarschuwd. Met de volgende tekst werd een en ander aan het college door Wil Kreike te verstaan gegeven in zijn tweede termijn:

(citaat) De fractie van STERK Westerveld heeft veel aandacht besteed aan de formulering van haar eerste termijn en zag geïnteresseerd uit naar de antwoorden van het college rond de algemene beschouwingen naar aanleiding van de bestuur rapportage en de perspectiefnota.

Ik heb er de digitale encyclopedie en de Dikke van Dale nog maar even bij gepakt en werd in mijn overtuiging gesterkt over de juiste betekenis van het woord perspectief:

De encyclopedie meldde dat reeds in 1840 het woord perspectief de naamgeving was van een prototype verrekijker en Van Dale meldt twee hoofdbetekenissen:

a) De kunst om voorwerpen zo op een plat vlak af te beelden dat zij driedimensionaal lijken

b)Vergezicht, vooruitzicht, een toekomst of een nieuwe kijk

Gewapend met deze bevestigde kennis werd onze teleurstelling over de beantwoording van onze eerste termijnen, ja ik bedoel ook die van de collega fracties met iedere gelezen regel steeds groter.

We zijn nog aan het onderzoeken, het is nog te vroeg, we wachten de monitoring af, we komen na het reces met ……., we komen in het najaar met een nota, we komen in 2016 met een nota, enz enz. We noemden het al in onze eerste termijn: “het college verschuilt zich vaak gemakkelijk achter regels, protocollen, wetten en het rijk, daarbij voorbijgaand aan de behoefte van ons allen (19000 Westervelders) aan nieuw beleid, risico’s durven nemen en gewoon lef hebben”.

Niets van dat alles.

*In onze eerste termijn spraken we over zorgdossiers:

*de waterinjecties rond de gasboringen en -winning

*de moeizame participatie aan het informatie- en contactcentrum Zorg en Welzijn in Vledder

*recentelijke de onrust rond de mogelijke verhuizing van Oranjeborg

gewasbeschermingsmiddelen, beter bekend als dossier lelieteelt

Allemaal dossiers waar de gemeente, met name het college, kansen heeft laten liggen te tonen dat zij de onrust van de bevolking serieus neemt, hoort en meeweegt in het zoeken naar oplossingen.

Om het laatste dossier er maar even uit te pikken: Ik vertel u niets nieuws; STERK Westerveld heeft geen goed woord over voor de inspanningen vanuit het college en vanuit de verantwoordelijk wethouder op dit dossier. In een raadzaal als deze wordt in een open democratie een bestuurder niet voor nul uitgemaakt, maar deze raad kan mij de bevoegdheid niet ontnemen cijfers te geven voor inspanningen die kinderen, studenten en volwassenen plegen op een gegeven opdracht. Ik heb daar immers een universitaire graad voor behaald en geef nu met die permissie de verantwoordelijke wethouder op het dossier gewasbeschermingsmiddelen een nul.

Wat in de reactie van het college wordt verwoord rond dit dossier is tig stappen terug in de tijd; het gaat volledig voorbij:

*aan een in maart 2014 door de telers aangeleverde gedragscode

*aan een weer vlot getrokken dialoog met een aantal partijen

*aan in december 2014 aangeboden 1200 handtekeningen

*aan de weigering van de telers met een onafhankelijke procesbegeleider aan de slag te gaan

*aan een recentelijk weer door de telers aangeboden proeve voor een convenant

*aan de belofte van de wethouder zelf binnen 6 weken, dus net voor het zomerreces met oplossingen te komen en niet langer te treuzelen

Mijnheer de voorzitter, we zijn het zat en zijn daardoor een van de mede-initiatiefnemers voor de door de heer Langekamp (en de heer de Haas) reeds aangekondigde motie van wantrouwen

De heer Puper noemt deze motie een misser, maar ik wijs u erop dat we met een zo groot mogelijke minderheid van 8 tegen 9 stemmen deze motie hebben ingediend. In de wandelgangen heb ik al vernomen dat sommigen niet voor deze motie stemden vanwege de zeer onverwachte indiening, mogelijk hadden zij dan anders gestemd. College u bent gewaarschuwd!

Ik heb gezegd.

(einde citaat)

Brede School

Er wordt een nieuwe school in Dwingeloo gebouwd, een zogeheten Brede School waar meerdere organisaties een plek in krijgen. In ieder geval de leerlingen van O.B.S. burgemeester W.A. Storkschool (en na de fusie O.B.S. Eemster) en van C.B.S. de Fontein. Ook krijgen het peuterspeelzaalwerk, de kinderopvang en 'bieb-op-school' plek in de nieuwe school. Er is veel gesproken in de Raad en in de commissies over de bouw en de aanbesteding van de Brede School in Dwingeloo aan de Heuvelenweg. Op 8 september 2015 is het hoogste punt bereikt van de bouw. In het voorjaar wordt de bouw opgeleverd en na de grote vakantie 2016 betrekken de leerlingen het nieuwe gebouw.

Inzameling huishoudelijk afval

Vanaf 1 januari 2015 beschikken alle Westervelders over 3 containers om het afval op te laten halen. Doel is een steeds verdere reducering van “overige afval” door meer te scheiden en de mogelijkheden van recycling optimaal te benutten. Het zal niemand zijn ontgaan dat de “plastic container”, zoals de nieuwe container met de oranje deksel wordt genoemd, het snelst vol is. De gemeente staat open voor knelpunten en de hele inzameling wordt nog uitgebreid geëvalueerd.

Gaswinning Vermilion in Wapse

Iedereen heeft wel gemerkt dat er aardig wordt gegraven in Westerveld. Dat betreft een water- en een gasleiding vanaf het winpunt in Wapse naar Nijensleek en naar Vinkega. Het win-en oppompwater wordt afgevoerd via een leiding naar Nijensleek waar het op grote diepte wordt geïnjecteerd. De andere leiding met gas gaat naar Vinkega, waar het wordt aangesloten voor verder transport richting Friesland. Reeds in oktober 2013 heeft de gemeenteraad een verklaring van geen bezwaar ondertekend. In februari 2014 is er een omgevingsvergunning afgegeven. STERK Westerveld zat toen nog niet in de Raad.

Links