Home

logo

Nieuwsbrief
Fractienieuws
logo

Fractienieuws

Het Dingspilhuus

Rond het Dingspilhuus gaat nu de discussie met name over het feit hoe groot de sportaccomodatie moet worden in vierkante meters. De beschikbaar gestelde middelen laten weinig ruimte voor een hele grote sportfaciliteit en de gemeente staat op het standpunt dat het primair een sportzaal moet zijn voor de 2 basisscholen. Hiertoe heeft de gemeente een wettelijke verplichting in te lossen. Over het deel van het Dingspilhuus dat gebruikt wordt voor de maatschappelijke functies is de weerstand verstomd en lijkt een ieder tevreden met de ruimte op de eerste verdieping van Stad en Esch. Daar is ook een lift beschikbaar. Tezamen met de bibliotheek krijgt Stad en Esch een centrale functie in Diever. Het standpunt van SW is dat Diever het moet doen met het beschikbaar gestelde budget van 1,2 miljoen.

Reestmond

Reestmond is dit jaar veelvuldig in het nieuws en regelmatig onderwerp van gesprek in commissies en raad. Dit maal staat ook centraal de scholingsfaciliteiten die Reestmond voor haar cliënten in het leven heeft geroepen: De Reestmondacademie. Daar is veel om te doen. Het scholingsinstituut is failliet en de Reestmond bestuurders hebben een fikse claim van de belastingdienst ontvangen. Een onderzoek, het WVA rapport, heeft in kaart gebracht waar het allemaal fout is gegaan en dat onderzoek liegt er niet om. De directeur, het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de accountant hebben steken laten vallen waar hopelijk lessen uit getrokken kunnen en moeten worden voor de toekomst.

Daarnaast zijn we als STERK Westerveld hard aan het werk te knokken voor een vaste aanstelling voor de laatste 72 medewerkers van voor de tijd dat de regeling veranderde. Nu gemeente “De Wolden” uit de gemeenschappelijke regeling “Reestmond” wil stappen, keren de kansen en heeft onze motie in de gemeenteraad een 2/3 meerderheid in het bestuur van Reestmond, een hoopgevend feit.

Met een motie vreemd aan de dag hebben we (de vier niet coalitie gebonden partijen) in de raad van 31 januari wederom aandacht gevraagd om lessen te trekken uit het WVA rapport. Slechts nadat de wethouder heeft toegezegd alle vragen uit de motie op te pakken en dit ook in de notulen van de raad te hebben vastgelegd hebben we de motie niet tot stemming laten komen. Raad breed worden onze ideeën gesteund en dus door het college ten uitvoer gebracht.

Woonvisie

De gemeente is druk doende met het schrijven van een woonvisie voor de komende jaren. Er verandert veel op woongebied. De vergrijzing, de krimp, de recessie, de nieuwe wetten in de zorg en het bereiken van een steeds hogere leeftijd hebben hun invloed op de woonbehoeften van ons Westervelders. De gemeente schrijft die visie niet in haar eentje maar luistert naar de bewoners en heeft een aantal avonden georganiseerd om naar die bewoners ook echt te luisteren. Zo was er in december een avond met alle stakeholders en een avond met de complete raad. Deze aanpak past in de nieuwe aanpak van de gemeente “zo buiten zo binnen”, waarin de gemeente eerst de burgers aan het woord laat alvorens een notitie op te stellen. Dat gebeurt op dit moment ook met de cultuurnota en met de nota over openbare ruimten. SW is benieuwd waar de initiatieven van de burgers toe zullen leiden en zal nauwgezet toezien of zijn voldoende zijn meegenomen in de plannen als die in de commissie en raad worden besproken

Monitor sociaal domein

De gemeente is met de nieuwe wetten op WMO, Jeugdzorg en Participatie ook belast met de betaling van alle kosten. Dat heeft Den Haag naar de gemeenten gedelegeerd inclusief een stevige bezuiniging van zo’n 25%. Dat viel niet mee, zeker niet in het begin. Er zijn heel veel zorgverleners, oude en nieuwe. Sommige hebben een doorstart gemaakt . Een aantal ontslagen medewerkers is voor zichzelf begonnen. Kortom de gemeente heeft met vele declaranten te maken als het gaat over de zorg die onze inwoners consumeren. Om dat allemaal goed te regelen heeft de raad aan de gemeente gevraagd een aantal keren per jaar met een tussenbalans, te komen (de monitor) zodat we inzicht hebben of we uitkomen met de door Den Haag beschikbaar gestelde middelen en/of de plannen bijsturing behoeven. Deze monitor hebben we de eerste twee jaren 3 maal per jaar ontvangen en vanaf nu gaan we over op een systeem van 2 maal per jaar. De gemeente heeft de zaak goed op orde, komt uit met de beschikbare middelen en heeft een kleine reserve voor als er onverwachte tegenvallers opdoemen. SW is het helemaal eens met de monitor van 2 maal per jaar.

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

Ook is de gemeente druk bezig met een gemeentelijk vervoersplan te schrijven. Dat is al weer een paar jaar oud en vraagt om een tussentijdse update. Dat doet ze gedeeltelijk waar het kan samen met de gemeente Meppel, die ook haar GVVP moet herzien. Het zal nog een paar maanden duren maar dan is het plan rijp voor discussies in commissies en raad. SW ziet nauwlettend toe op de nieuwe plannen en vooral of de burgers daarin genoeg aan het woord zijn gekomen en of hun ideeën ook in de plannen worden meegenomen.

Fietspad naar Beilen

STERK Westerveld heeft zich druk gemaakt om een fietspad naar Beilen om meer veiligheid te garanderen voor de leerlingen uit Dwingeloo die in Beilen naar school gaan. In de ochtend en middag was het telkens weer een gevaarlijke onderneming over de Mussels te fietsen met niet zelden gevaarlijke situaties en soms zelfs ongelukken. Dat kon zo niet langer. Ons voorstel samen met de hele oppositie (dus ook Duurzaam Sociaal Sportief Westerveld, Gemeentebelangen en Progressief Westerveld) een apart fietspad aan te leggen werd door het college verworpen omdat het te duur zou zijn. Men sprak over € 850.000,00, best een behoorlijk bedrag. Gekozen werd toen tot het plaatsen van een aantal borden die de verkeersintensiteit in de spitsuren zou doen afnemen. Een aantal gesprekken met buurgemeente “Midden Drenthe” en met de provincie heeft geresulteerd in de uitkomst dat het fietspad nu toch wordt aangelegd. Al met al gaat het de gemeente Westerveld een kleine € 250.000,00 kosten. SW is heel blij met deze oplossing en ziet kansen en zal blijven hameren op het feit dat dit fietspad wordt opgenomen in de toeristische fietspad routes van Meppel naar Assen. Daar liggen recreatieve kansen!

Gaswinning Wapse

Ook de gaswinning in Wapse zorgt voor veel onrust, nog niet eens zo zeer om het boren en de winning als wel om de risico’s op aardbevingen en schade aan de bezittingen van de inwoners. Recentelijk kondigde Vermiljon aan de capaciteit te gaan opschroeven naar ongeveer 3 maal zoveel per dag als in de vergunning was geregeld. Daarnaast liep een rechtzaak, aangespannen door Milieudefensie Drenthe over het onterecht afgeven van minister Kamp van deze vergunning tot gaswinning in Wapse. De rechter maakte korte metten met deze vergunning en legde deze week de gaswinning in Wapse stil. Nu zal er een nieuwe vergunning moeten worden aangevraagd bij de provincie en die zal dan wel wat zorgvuldiger door het ministerie worden opgesteld. Uiteindelijk zal die vergunning wel worden afgegeven. SW is van mening dat de gaswinning niet zal worden en niet hoeft worden tegengehouden maar stelt er een groot belang in dat er met de burgers goede afspraken worden gemaakt rond eventuele schadeafwikkeling en risico’s. Geen groningse herhalingen hier.

Spoelplaats Wapse

In Wapse is een locatie aangewezen voor een nieuwe moderne spoelplaats voor agrarische werktuigen, waar nu ook de daarbij vrijkomende chemische stoffen kunnen worden opgevangen, naast de oliën en vetten zoals dat al eerder overal gebeurde. SW heeft kritische vragen gesteld hoe dat dan in het verleden is gegaan met de afvalstoffen van de spoelplaatsen en of er wel voldoende spoelplaatsen in de gemeente zijn zodat zij voor iedere boer bereikbaar zijn. Ook vroegen wij naar de vervuiling van de gronden en wie daarvoor verantwoordelijk is als er ooit bouwplannen komen.

Samenwerking binnen de niet coalitie-gebonden partijen

Het zal de in politiek geïnteresseerde burger niet ontgaan zijn dat de 4 niet coalitie-gebonden partijen (Gemeentebelangen, Progressief Westerveld, Duurzaam Sociaal Sportief Westerveld en natuurlijk STERK Westerveld) stevig de samenwerking hebben gezocht en regelmatig in commissies en raad met een gezamenlijke woordvoerder spraken. Dat samenwerken blijven we doen maar werken met een gezamenlijke woordvoerder werd binnen de vier onderscheiden partijen minder gewaardeerd. Vanaf 1 januari 2017 zijn we met het gezamenlijke woordvoerderschap gestopt. De verschillende woordvoerders kwamen onvoldoende aan het woord en de eigen partijenstandpunten kwamen te weinig of te onduidelijk voor het voetlicht. Het standpunt van SW is dat we blij zijn met deze ontwikkeling rond de samenwerking maar ook heel blij zijn dat we weer ons eigen geluid kunnen laten horen.

Nieuwe raadsleden

Wegens het vertrek van de heer Jan Langenkamp van Progressief Westerveld is de heer Gerard Goedhard tot de raad toegetreden en beëdigd.

Wegens het vertrek van de heer Jan Bloemerts van de VVD, die tot het bestuur van LTO Noord is toegetreden hebben is mevrouw Chantal Starke beëdigd als opvolger.

Begroting IGSD

SW heeft heel veel moeite met het feit dat voor de tweede maal in deze raadsperiode de IGSD met een behoorlijke uitbreiding van de middelen bij de raad aanklopt. Dit hebben we afgezet tegen het in onze ogen zeer magere resultaat van mensen die een baan hebben gekregen. Ook de mogelijke uittreding van Westerveld op korte termijn om meer de samenwerking te zoeken met Meppel hebben ons door aarzelen dit extra verzoek goed te keuren. Toen bleek dat het geld al eerder ter beschikking was gesteld en de IGSD daar haar handelen op heeft gebaseerd zijn wij schoorvoetend en met lichte tegenzin alsnog accoord gegaan met dit extra krediet van een kleine 3 ton.

Column
logo

Mogen we je voorstellen... We zijn het jaar 2017 vol goede voornemens begonnen, in maart a.s. zijn de landelijke verkiezingen en volgend jaar in 2018 de gemeentelijke verkiezingen. We willen je graag laten weten dat er vanaf heden regelmatig een column zal verschijnen. Vanuit STERK Westerveld wordt er maandelijks een column geschreven voor STERK Westerveld. We hopen je op deze manier op de hoogte te houden van het wel en wee in de politieke arena van de gemeente Westerveld, vanuit het oogpunt van STERK Westerveld.


Column [Wil Kreike]

25.02.2017

“Veiligheid mag wat kosten, Geld speelt geen rol”

Als het over veiligheid gaat in ons land lijkt geld geen rol van betekenis te spelen. Afgelopen week overlegde Mark Rutte, Stef Blok en Geert Wilders over de veiligheid van Geert Wilders. In winkelcentra, stations en drukke straten verschijnen steeds meer camera’s. Zelfs de hennepteelt moet in de wietwet zo veilig zijn dat we het beter legaal kunnen gaan telen, zo besloot deze week de Tweede Kamer. Je kunt er dagelijks over lezen in alle kranten en in alle journaals zitten wel veiligheidsitems.

Ook in onze mooie gemeente Westerveld is veiligheid een issue. Neem bijvoorbeeld het fietspad langs de Mussels. Zo’n 70 leerlingen, voornamelijk uit Dwingeloo, fietsen elke dag op een neer naar Beilen om naar school te gaan aldaar. Dat doen ze over een weg waar door sommige automobilisten gewoon 100 km per uur of meer wordt gereden. Het leek slechts een kwestie van tijd wanneer er daar een stevig ongeluk met een van die fietsers zou gebeuren. Bewoners bezorgd, de Raad bezorgd, de aanliggende ondernemers bezorgd. Kortom de Raad van de gemeente vond dat daar wat aan gedaan moest worden. Inspraakavonden en commissiebesprekingen lieten het ene idee na het andere probleemloos weer van tafel verdwijnen en de enige goede oplossing: de aanleg van een fietspad (€ 900.000,00) werd, ja je leest het goed, gewoon te duur gevonden.

Wat mag een mensenleven kosten? Uiteindelijk werd in de Raad van juni 2016 besloten dan maar borden te plaatsen die het sluipverkeer zouden moeten tegengaan, althans het sluipverkeer uit Westerveld want in Beilen komen er niet van die borden; Beilen vindt het onzin. Borden plaats je niet zomaar, dat duurt weken, wat zeg ik maanden, maar het was uiteindelijk wel de goedkoopste niet werkende oplossing, dus…..heel duur. Toen wij dat in september ambtelijk geklungel noemde ontstak de wethouder in grote woede, “zo wordt er niet over mijn ambtenaren gesproken”, brieste hij. Je moet maar durven! Uiteindelijk in januari 2017 werden ze geplaatst, 7 maanden na het genomen raadsbesluit. Leve de ambtenarij zal je zeggen, maar zo eenvoudig is dat niet. Gelukkig besloot de raad namelijk in juni 2016 nog iets en dat was dat de wethouder verder zou gaan praten met provincie en met de buren in Midden Drenthe. En dat gesprek met de provincie leidde tot nieuwe inzichten en het bracht behoorlijk wat geld op, meer dan een halvering van de kosten en dus tot het jawoord van onze wethouder. Zichzelf op de borst kloppend, veiligheid mag immers wat kosten, komt er nu toch een compleet fietspad, wordt de snelheid aangepast en kost het uiteindelijk maar een fractie van het eerder genoemde bedrag. Goed gedaan Jochie! Op korte termijn kan de schep de grond in.

Je kunt het niet ontkennen: Veiligheid mag wat kosten, Geld speelt geen rol!

Actualiteiten
logo

Eerste termijn bespreking 2e bestuursrapportage 2015 en programmabegroting 2016
Voorzitter,

Het bleek dit jaar eenvoudiger om de eerste termijn op papier te zetten rond de bestuursrapportage 2015 en de programmabegroting 2016. Zeker niet alleen omdat het inmiddels de tweede keer is voor STERK Westerveld maar vooral omdat beide stukken overzichtelijker en duidelijker zijn opgesteld. Dat bleek ook al bij de bespreking van de technische vragen op 27 oktober j.l.

We krijgen beetje bij beetje zicht op de financiële consequenties van de drie transities door de monitor die drie maal per jaar door een RAAD brede motie werd geïnitieerd en waarvan wij allen de op dit moment hoogsthaalbare helderheid op tafel krijgen.

Nu het collegeprogramma er wel ligt rijst bij STERK Westerveld de vraag of een begroting niet voor een langere termijn zou kunnen worden vastgesteld, bijvoorbeeld voor 2 jaar of mogelijk zelfs een begroting die de hele raadsperiode omhelst. Immers in de buraps komt dan steeds de verantwoording op tafel. Dit mede gezien het hele circus dat er rondom wordt opgetuigd, toch weer veel tijd en energie vraagt van ons allen en uiteindelijk tot minimale aanpassingen en correcties leidt en dat alles in een periode dat ons land voor grotere uitdagingen staat om alleen maar het vluchtelingenprobleem te noemen.

STERK Westerveld heeft nu eenmaal het idee dat zij meer bijdraagt aan het politieke reilen en zeilen van Westerveld door actief te opereren in commissies, klankbordgroepen en in de raad en zoekt telkens de samenwerking met alle andere partijen op.

Wij maken graag van de gelegenheid gebruik het college op een aantal punten te wijzen, die mogelijk tot een wijziging of tot een begrijpelijker onderbouwing kunnen leiden in de eerste termijn van het college.

Uw punt uit het college akkoord “luisteren naar de burger” blijft ons zorgen baren, getuige de discussies van de afgelopen periode over Oranjeborg, wederom de zorg rond gewasbeschermingsmiddelen, recentelijk de “wegenonderhouds”-verontrusting rond de Wapserauwen en de Poolweg, de continuing story van de Holtingerpoort en ook nog steeds de zorgpilot voor een informatie- en contactcentrum Zorg & Welzijn van Dorpsbelangen Vledder. Communicatie blijkt telkens weer het sleutelwoord. Bij de voorbeelden van de regels hierboven bleek telkens de communicatie een grotere veroorzaker te zijn van de ophef dan het uiteindelijke veranderings- cq verbeteringsvoorstel.

Nog steeds vindt STERK Westerveld dat te weinig blijkt dat burgerinitiatieven worden gewaardeerd, worden opgezocht en een goede bespreking krijgen binnen commissies en Raad. Burgers kunnen veel meer dan het college lijkt te denken. Uw uitspraken over gebiedswethouders en dorpskamers komen er ook in deze begroting bekaaid van af en dat is dus zeker niet hoopgevend. (€ 25000 voor procesbegeleiding op pagina 72). Ga nu in hemelsnaam niet voorkauwen of door een bureau laten voorkauwen hoe u als college denkt dat dorpskamers moeten gaan werken, laat het die dorpskamers zelf bedenken, opzetten en regisseren en beschouw uw eigen rol als faciliterend, dan komt het gewenste einddoel “overheidsparticipatie” pas echt in zicht. Ons inziens kan het college daar veel aan verbeteren door echt te luisteren en naast de burgers ook maatschappelijke organisaties en verenigingen te consulteren bij gewenste veranderingsprocessen. College laat u verrassen!

Heel voorzichtig is nu een gewaardeerd begin gemaakt met “zo buiten zo binnen” maar dat is in dit tempo nog een hele lange weg en voor de burgers is er nog geen rol, dus de start is al twijfelachtig.

STERK Westerveld is benieuwd naar de opbrengsten van de EDR. Er is al sprake van herijken en evalueren. Kan het college voorbeelden geven van positieve resultaten van deze samenwerking en ziet zij kansen deze samenwerking nog verder uit te bouwen.

STERK Westerveld constateert dat er wederom geen geld is vrijgemaakt voor de inrichting van een werkend en benaderbaar meldpunt gewasbeschermingsmiddelen / lelieteelt.

STERK Westerveld is er een sterk voorstander van dat er veel meer geld en dus een substantieel bedrag van enkele tonnen wordt vrijgespeeld in de begroting voor particuliere initiatieven op het gebied van duurzaamheid en energiebesparende maatregelen. Het beschikbaar gestelde bedrag is onvoldoende.

STERK Westerveld constateert dat (begroting pagina 72 e.v.) bij het welzijnswerk 5 gebieden/activiteiten onderscheiden, waarbij in totaal ca. 9 ton wordt uitgegeven; ook bij cultuurbeleid (p.74) is het goed gespecificeerd. Bij het onderwerp “sociaal domein” wordt ca. 5 mln uitgegeven aan projecten/activiteiten, maar er is niks gespecificeerd. Kan het college een uitgebreidere toelichting geven hoe deze 5 mln is verdeeld.

STERK Westerveld is en blijft tegen de inzet van de sportcoaches met de taakstelling zoals die nu voorligt en vindt dat sportcoaches ingepast dienen te worden in een goede visie op wat we met sport willen, wat daarin wel en niet de rol van de gemeente is en wat daar dan weer de rol van eventuele coaches in kan en moet zijn. We zijn dus niet op voorhand tegen coaches maar wel tegen de vigerende taakstelling. Vooralsnog vinden wij dat het geld dat de coaches nu krijgen direct dient te worden doorgegeven aan de sportverengingen, die prima weten hoe die middelen in te zetten in het belang van sport. Het ontbreken van een sportvisie en het weigeren van het college er een te (laten) maken vindt STERK Westerveld onjuist, met name door de argumentatie dat het college een Raad Breed verzoek wil. Democratie en RAAD breed zijn twee verschillende begrippen.

STERK Westerveld vindt, de realiteit van nu kennend, dat het college zich in de begroting niet kan verschuilen achter het argument dat de begroting is gebaseerd op bekende cijfers van eind augustus om voor vluchtelingenwerk € 14750,00 op te nemen. Dat bedrag moet veel hoger, minstens € 50000,00 want in dit voorstel is de eerste begrotingswijziging in het prille voorjaar nu al een gegeven.

Alhoewel STERK Westerveld trots is op de beoogde status van de Maatschappij van Weldadigheid in haar streven in 2018 op de lijst van werelderfgoed te worden geplaatst vindt zij wel dat de gemeente inzichtelijk moet kunnen maken wat het ons al die jaren heeft gekost en wat het de burger zal brengen. Uit de voorliggende stukken van vandaag is dat onvoldoende af te leiden en de nu uitgetrokken € 50000,00 mag toch wel een substantieel bedrag worden genoemd. Graag een nadere toelichting.

STERK Westerveld staat op het standpunt dat er meer geld wordt gereserveerd voor de toekomst voor de werkgelegenheid en de uitvoering van de participatiewet. STERK Westerveld schat in dat dat nog een forse tegenvaller voor de toekomst kan blijken.

STERK Westerveld is tevreden over het feit dat er geen lastenverzwaring komt voor de burgers het komend jaar.

Wil Kreike, Namens de fractie STERK Westerveld

Agenda
logo

Data raadsvergaderingen en commissievergaderingen van STERK Westerveld 2017

Alle raadsvergaderingen en commissievergaderingen zijn openbaar. U kunt deze vergaderingen bijwonen op de publieke tribune.
Heeft u interesse in STERK Westerveld en wilt u een fractievergadering bijwonen? Neem dan contact op met Wil Kreike, raadslid STERK Westerveld.

Raadsvergadering

Commissie FDM

(Fysiek domein en middelen)

Commissie SD

(Sociaal domein)

Gemeentehuis

Gemeentehuis

Gemeentehuis

Wil Kreike

Wil Kreike en Tony Mekers

Wil Kreike en Klaas Molenkamp

di 31 januari

di 10 januari

di 17 januari

di 28 februari

di 7 februari

di 14 februari

di 28 maart

di 7 maart

di 14 maart

di 2 mei

di 4 april

di 11 april

di 30 mei

di 9 mei

di 16 mei

di 27 juni

di 6 juni

di 15 juni

di 4 juli

di 5 september

di 12 september

di 26 september

di 3 oktober

di 10 oktober

di 31 oktober

di 7 november

di 21 november

di 14 november

di 4 december

di 7 december

di 28 november

di 18 december

Contact
logo

Lid worden
logo

Wilt u lid* worden van STERK Westerveld?

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?

Vul het inschrijfformulier (klik) in en stuur deze op aan:
Secretariaat STERK Westerveld
T.a.v. Peter Jonker, secretaris
Berenderweg 30
7991 AW Dwingeloo

* Contributie € 25,00 per kalenderjaar.

Visie
logo

STERK Westerveld is van mening dat er teveel in problemen wordt gedacht en te weinig in oplossingen en wil daar wat aan doen. STERK Westerveld staat voor een sociaal beleid en wil dat de politiek terug gaat naar de basis:

  • wat hebben we als gemeente nodig.
  • waar willen we op korte en lange termijn voor staan.
  • welke belangen hebben onze bewoners.
  • hoe blijven we als gemeente aantrekkelijk om te leven, te wonen en te recreëren.

Voor deze gezonde basis heb je naast een goede bevolkingssamenstelling en goed gezond economisch beleid nodig, een beleid dat gericht is op het voortbestaan van Westerveld als onderdeel van een grotere gemeente in de toekomst.

De bestuurlijke schaalvergrotingsplannen van minister Plasterk hebben ons overtuigd van het feit dat enkel en alleen het werken vanuit kleinere kernen deze leefbaarheid kan garanderen. Ons plan van gebiedsraden, onderdeel van ons verkiezingsprogramma, staat te lezen onder het kopje "programma".

STERK Westerveld staat voor Sociaal, Toeristisch, Economisch, Realistisch en Krachtig.

Programma
logo

Verkiezingsprogramma


Hieronder vind u ons verkiezingsprogramma.
Door te klikken op onderstaande link kunt u de volleledige tekst downloaden (pdf)

STERK Westerveld - verkiezingsprogramma 2014-2018


Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014-2018


STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld

De politieke missie van STERK Westerveld:

• het oprichten van lokale besturen (Gebiedsraden) in de voormalige 4 gemeenten in Westerveld, met de daarbij behorende toewijzing van taken/bevoegdheden en middelen (geld en menskracht) ten einde hun identiteiten blijvend te onderstrepen;

• het realiseren van één formele gemeente in Zuid-West Drenthe (een fusie van De Wolden, Hoogeveen, Meppel en Westerveld heeft de voorkeur) met vooral overstijgende regionale taken;

• De inbreng en mening van de burgers duidelijk laten horen bij de besluitvorming in de gemeente.De waarden van STERK Westerveld zijn:

Sociaal; het geven van ruimte aan de burgers en hun organisaties om te werken en te leven, en steun aan hen die dat nodig hebben om te participeren in de gemeenschap.
Toeristisch; de burgers van het gebied Westerveld willen een gastvrije houding zien ten opzichte van de niet-permanente bewoners van dit gebied.
Economisch; verstandige zuinigheid in het publieke domein.
Realistisch; een praktische benadering in het bestuur zonder ideologische stokpaardjes.
Krachtig; duidelijke keuzes maken in het bestuur.De doelstellingen van STERK Westerveld voor de periode 2014-2018 zijn:

• Aan de gebiedsraden van Diever, Dwingeloo, Havelte en Vledder worden zo veel mogelijk verantwoordelijkheden, taken en middelen overgedragen in bijvoorbeeld:

o Welzijnsbeleid, inclusief dorpshuizenbeleid, ouderen- en jeugdbeleid (incl. subsidies);
o Onderhoud fysieke omgeving (gebiedsbeheer), inclusief b.v. begraafplaatsen;
o Sport- en cultuurbeleid, inclusief subsidies.

• In de gebiedsraden wordt het tegengaan van bevolkingskrimp en onbalans in de bevolkingssamenstelling een speerpunt. Daarbij worden de onderdelen van de sociale structuurvisie integraal bezien in samenhang met:

o Meer mogelijkheden voor jongeren om er te wonen en zich te vestigen (in Zuid-West Drenthe hebben de dorpen prioriteit bij woningbouw ten opzichte van de steden);
o Projectontwikkelaars dienen steeds samenwerking te hebben met een lokale groep burgers; de gebiedsraden hebben hierbij een faciliterende en regisserende rol;
o Integrale benadering van de problemen voor ouderen om er te blijven wonen (voorzieningen, vervoer).

• Gemeentelijke uitgaven voor sport en cultuur worden zoveel mogelijk rechtstreeks aan de sport- en cultuurverenigingen in Westerveld of aan de Gebiedsraden gedaan, binnen algemene beleidskaders, vastgesteld door de gemeenteraad. De burgers krijgen daarbij meer zeggenschap.
Het rendement voor de sport- en cultuuractiviteiten van de burgers kan daardoor flink verhoogd worden.

• Ruimte voor ondernemers; een sterk faciliterende gemeente, die de lokale ondernemers zo veel mogelijk inschakelt en werkgelegenheidsactiviteiten voor jongeren extra steunt. Hiertoe behoort ook:

o De aanwezigheid van snelle internetverbindingen;
o Kleinschalige gevarieerde activiteiten; grootschalige activiteiten vermijden;
o Benutting van de natuur en cultuur, b.v. voor educatie, wellness, huisvesting senioren in het duurdere segment.

• Toerisme en recreatie zijn pijlers onder de economie die gekoesterd moeten worden door het inspelen op de veranderende behoefte van klanten. De natuurlijke en culturele pluspunten van Westerveld met hun spreiding over de gehele gemeente dienen te worden gewaarborgd, maar staan wel ten dienste van de inwoners. STERK Westerveld wil verdere gemeentelijke activiteiten rondom b.v. de Havelterberg/Holtingerveld, Dwingelderveld en het Drents-Friese Wold zo veel mogelijk beperken; dat is een zaak van de lokale ondernemers.

• Een gezonde financiële basis in de gemeente zonder lastenstijging voor de burger in de komende raadsperiode. Investeringen en uitgaven dienen hieraan ondergeschikt te worden gemaakt; economisch en realistisch.

• Beperking van de regelgeving voor burgers, bedrijven en instellingen waardoor minder bureaucratie ontstaat.

• De uitvoering van wettelijke taken, zoals b.v. de WMO, dient simpel en transparant te worden geregeld met een helder besef van de kosten; sociaal en krachtig.

• De informatie van de gemeente dient goed toegankelijk te zijn voor alle burgers, niet alleen op de website van de gemeente maar ook in papieren vorm in elke bibliotheek of dorpshuis.

• Armoede dient op alle vlakken te worden aangepakt. STERK Westerveld streeft naar het overbodig maken van de voedselbanken. Niet door het sluiten van deze voedselbanken, maar door een centrale aanpak van zichtbare en onzichtbare armoede.


STERK Westerveld heeft zich dus tot doel gesteld de identiteit van de voormalige gemeenten Diever, Dwingeloo, Havelte en Vledder te behouden en verder uit te bereiden, nu en vooral met het oog op de nabije toekomst als de gemeentelijke schaalvergroting (ideeën van minister Plasterk) een feit wordt.STERK Westerveld wil de cultuur en de identiteit van de lokale gemeenschappen ondersteunen, maar is niet tegen een eventuele samenvoeging van meerdere gemeenten.
Dus: lokale zaken in de kernen regelen en centralisatie voor overkoepelende zaken zoals bijvoorbeeld de openbare veiligheid.STERK Westerveld is van mening dat er in de huidige lokale politiek teveel wordt gedacht in problemen en te weinig in oplossingen. Terwijl vele antwoorden te vinden zijn bij de inwoner.Wat wil STERK Westerveld hieraan gaan doen?

STERK Westerveld staat voor een sociaal beleid en wil dat de politiek terug gaat naar de basis:

• Wat hebben we als gemeente nodig
• Waar willen we over een aantal jaren staan
• Welke belangen hebben onze bewoners
• Hoe blijven we als gemeente aantrekkelijk om te leven, te wonen en te recreëren.Voor een gezonde basis heb je naast een goede bevolkingssamenstelling een juist sociaal en economisch beleid nodig. Een beleid dat gericht is op het (krachtig) voortbestaan van ons gebied in Zuid - West Drenthe.Hoe wil STERK Westerveld dit bereiken?

Met het oprichten van Gebiedsraden heeft STERK Westerveld een passend antwoord op de nieuwe ontwikkelingen als:

• De groter wordende gemeenten door fusies en/of vergaande “ambtelijke samenwerking”.
• De neiging om steeds meer als consument in de samenleving te staan en steeds minder als (mede) burger.
• De steeds groter wordende bestuurlijke afstand tussen inwoners en de beleidsmakers / beslissers.
• Verschraling van de lokale dienstverlening doordat bezuinigingen op afstand worden doorgevoerd, terwijl decentralisatie veel meer kan opleveren door het benutten van lokale samenwerking, initiatieven en dorpskracht.

De gemeentelijke- en vooral sociale samenhang zijn een vruchtbaar vertrekpunt voor een bestuurlijk orgaan die onderdelen van de gemeentelijke taken en bevoegdheden overneemt. Een Gebiedsraad is dus meer dan een “vereniging dorpsbelangen” en minder dan een (wettelijk geregelde) gemeenteraad.

Voor Westerveld betekent dit het oprichten van Gebiedsraden voor:
• Havelte en omgeving
• Dwingeloo en omgeving
• Diever en omgeving
• Vledder en omgeving

Een Gebiedsraad moet worden gezien als het (niet-politieke) bestuur van de lokale gemeenschap, met vertegenwoordigers uit de verschillende lokale belangen organisaties. Een Gebiedsraad fungeert als opdrachtnemer voor de gedecentraliseerde taken en middelen vanuit de gemeente en legt daarover periodiek verantwoording af aan de gemeenteraad. Een Gebiedsraad raadpleegt de burgers bij, voor het gebied, belangrijke zaken. Een Gebiedsraad adviseert het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd en neemt initiatieven in het belang van de lokale gemeenschap.

Is het idee van Gebiedsraden dan de oplossing voor de gemeentelijke problemen?
Nee, het is een onderdeel van de oplossing, maar er moet nog veel gebeuren.Speerpunten van STERK Westerveld

• een sterk sociaal beleid

• geen lastenstijging voor burgers

• een stabiel economisch beleid

• politiek terug naar de burgers en de kernen

• behoud van goed onderwijs

• Westerveld leefbaarder en aantrekkelijker maken voor bewoners door faciliteren van sociale voorzieningen

• Westerveld leefbaarder en aantrekkelijker maken voor ondernemers en toeristen

• gemeentelijke uitgaven voor sport en cultuur rechtstreeks aan de sport- en cultuurverenigingen in Westerveld toebedelen

• ruimte voor ondernemers; een sterk faciliterende gemeente

• de uitvoering van wettelijke taken, dient simpel en transparant te worden geregeld

• de inbreng en mening van de burgers duidelijk laten meewegen en herkenbaar terug laten komen in de besluitvorming in de gemeenteraad

• bestrijding van zichtbare en onzichtbare armoede


STERK Westerveld rekent op uw stem en steun voor het behoud van de bijzondere identiteit van onze gemeenschappen in Westerveld en voor het voeren een helder en duidelijk beleid.


Onderstaand onze mensen die er klaar voor zijn om uw stem kracht te geven in de gemeenteraad van Westerveld:

1) Wil Kreike Vledder
2) Tony Meker Dwingeloo
3) Klaas Molenkamp Havelterberg
4) Peter Jonker Dwingeloo
5) Ferry Kooij Wapserveen
6) Marjan Mekers-Scholten Dwingeloo
7) Renee Westerhof Dwingeloo
8) Jan Adams Vledder
9) Bart Rinkema Vledder
10) Tini Sanders VledderJullie ook?
Stem STERK, stem STERK Westerveld
Fractie
logo

Fractie
Raadslid
Wil Kreike

Geboren (1950) en getogen in Diemen en na wat omzwervingen via Beverwijk en Lopik in 2002 mijn droom verwezenlijkt in Vledder: een boerderijtje met een klein stukje grond, een paar schapen en een oldtimer tractor. In mijn vrije tijd sleutel ik graag aan auto’s en motorfietsen of zeil met mijn centaur op de Vinkeveense Plassen. Vakanties brengen mijn vrouw Marijke en ik, nu onze 3 kinderen het huis uit zijn, graag door in onze caravan ergens in Europa.

Het speciaal onderwijs heeft vanaf mijn studie al mijn interesse gewekt en daar heb ik ook zo’n beetje mijn hele carrière in en aan gewerkt, als leerkracht, als directeur en als opleidingsmanager bij de Hogeschool Utrecht.

STERK Westerveld wil niet vanuit landelijke en historische gegroeide standpunten, Haagse verkiezingsbeloften en/of dichtgetimmerde coalitieakkoorden politiek bedrijven. STERK Westerveld kan de resultaten van het college kritisch bekijken en komt regelmatig met eigen ideeën in de raad.

STERK Westerveld wil meewerken aan een beter Westerveld door met open blik te kijken naar de omstandigheden, te luisteren naar wat de mensen bezighoudt, in gesprek te gaan over alternatieven om daarop nieuwe ontwikkelingen te baseren. En veranderingen zijn niet altijd alleen een kwestie van geld, je moet het anders willen, je moet er in geloven en je moet er wat voor willen doen!

Ons motto: Meer zeggenschap en daadkracht bij de burgers in de kernen.


Commissielid Fysiek domein en middelen
Tony Mekers

Even voorstellen
Mijn naam is Tony Mekers.
Gehuwd, vader van twee kinderen, woonachtig in Dwingeloo en werkzaam als zelfstandig ondernemer in de beveiligingsbranche.
Namens STERK Westerveld ben ik als duo-lid beëdigd voor een commissiezetel in de raadscommissie Fysiek domein en Middelen.
Deze commissie behandelt onder andere vergunningsaanvragen en de gemeentelijke begroting.. In de commissie worden diverse vraagstukken uitvoerig behandeld, zodat de gemeenteraad een weloverwogen besluit kan nemen.
Samen met ons raadslid, Wil Kreike, proberen wij de bevolking van Westerveld te vertegenwoordigen, op een manier die de
gewone man/vrouw aanspreekt en begrijpt.
Geen moeilijke termen of gedoe over de cijfertjes achter de komma, maar heldere en begrijpelijke taal, met duidelijke standpunten.


Commissielid Sociaal domein
Klaas Molenkamp

Wie ben ik?
Mijn naam is Klaas Molenkamp. Samen met mijn vrouw Ria en onze jongste zoon Ger wonen wij aan de Haarweg in het landelijk gelegen Havelterberg.
Ons gezin is één en al onderwijs: mijn vrouw werkt bijna 40 jaar binnen het basisonderwijs en ik werk ruim 30 jaar in het onderwijs, waarvan 26 jaar als directeur van de basisschool in Darp (en 4 jaar als directeur van de basisschool in Wapserveen) en 8 jaar als docent in het voortgezet onderwijs, aan de RSG Tromp Meesters te Steenwijk, afd. Vakcollege ‘Techniek & Vakmanschap’.
Het begeleiden van kinderen en het omgaan met mensen spreekt mij enorm aan. Vooral ‘de zorg’ voor bepaalde doelgroepen heeft mijn speciale aandacht.
Onze beide zonen zijn ook nauw betrokken bij het onderwijsgebeuren.

Waarom ik politiek bedrijf?
Reeds zeer vele jaren ben ik actief in de politiek. Destijds heb ik mij bewust aangesloten bij een lokale politieke partij, omdat ik op gemeentelijk niveau niet gehinderd wil worden door een partij die een algemeen, nationaal belang nastreeft. Het grote verschil met dergelijke partijen is dat een lokale politieke partij zich geheel en onafhankelijk kan inzetten voor de bewoners van een gemeente.
Na het gezamenlijk oprichten van STERK Westerveld heb ik sterk het gevoel dat ik mij nog sterker kan richten op de bewoners van onze mooie gemeente Westerveld. Eén van de speerpunten van STERK Westerveld, ‘de gebiedsraden’, geeft onze burgers méér zeggenschap, biedt de inwoners méér betrokkenheid en stelt hen in staat de leefbaarheid in hun directe omgeving te vergroten. STERK Westerveld biedt perspectief!

Graag wil ik mij inzetten om onder andere ‘het wonen’ voor de burgers van de gemeente Westerveld aangenamer te maken: voor jong en oud ten aanzien van lusten en lasten. Niet alleen op het gebied van ‘wonen’, maar ook met betrekking tot ‘werken’ en ‘verkeer’. Sociaal gezien kunnen er ook nog stappen worden gezet.
Tijdens het surfen op Interrnet kwam ik een spreekwoord tegen, dat mijn grote aandacht trok: ‘Het is beter een kaars aan te steken, dan de duisternis te vervloeken.’ De betekenis ervan is dat je beter iets kunt proberen te veranderen, dan tegen bepaalde ontwikkelingen aan te schoppen.

Die zin straalt kracht uit, biedt perspectief, bevat creativiteit en is positief geformuleerd.
Kortom: allemaal elementen die STERK zijn en duidelijk passen bij STERK Westerveld!

Stem dus STERK: STERK Westerveld.

Bestuur
logo

Marjan Mekers-Scholten
Voorzitter

Even voorstellen, mijn naam is Marjan Mekers-Scholten. Getrouwd met Tony en trotse moeder van onze dochter Jelka. Woonachtig in Dwingeloo.
Ik werk als doktersassistente in een huisartsenpraktijk. Als doktersassistente ervaar ik het werken met mensen als plezierig. Met name om patiënten te begeleiden, adviseren en/of motiveren door persoonlijke zorg en aandacht.

Mijn vrije tijd besteed ik graag aan mijn gezin, familie en vrienden, ik vind het belangrijk om gezamenlijk tijd door te brengen, en wandelen. Ik vind het heerlijk om een lange wandeling te maken met onze hond.

Tevens vind ik het leuk om met mijn gezin erop uit trekken naar Frankrijk, Luxemburg en Duitsland. Normandië en het Zwarte Woud hebben onze harten gestolen en zijn zeer zeker voor herhaling vatbaar.


Peter Jonker
Secretaris/Penningmeester
(Word nog ingevuld)

Klaas, Molenkamp
Algemeen bestuurslid

Wie ben ik?
Mijn naam is Klaas Molenkamp. Samen met mijn vrouw Ria en onze jongste zoon Ger wonen wij aan de Haarweg in het landelijk gelegen Havelterberg.
Ons gezin is één en al onderwijs: mijn vrouw werkt bijna 40 jaar binnen het basisonderwijs en ik werk ruim 30 jaar in het onderwijs, waarvan 26 jaar als directeur van de basisschool in Darp (en 4 jaar als directeur van de basisschool in Wapserveen) en 8 jaar als docent in het voortgezet onderwijs, aan de RSG Tromp Meesters te Steenwijk, afd. Vakcollege ‘Techniek & Vakmanschap’.
Het begeleiden van kinderen en het omgaan met mensen spreekt mij enorm aan. Vooral ‘de zorg’ voor bepaalde doelgroepen heeft mijn speciale aandacht.
Onze beide zonen zijn ook nauw betrokken bij het onderwijsgebeuren.

In m’n vrije tijd kun je mij langs de waterkant of op het water aantreffen om roofvis te vangen (en weer te laten zwemmen). Ook struin ik graag rommelmarkten, vlooienmarkten en veilingen af om onder andere Maastrichts aardewerk aan te kopen, zodat ons museum ‘Willy’s Löppis’ daarmee kan worden uitgebreid. Ook een ruime collectie antieke vogelkooien en oude vogelbenodigdheden kun je in ons museum aantreffen. Voorts ben ik zeer geïnteresseerd in de lokale geschiedenis.
Ik volg het totale sportgebeuren, passief, in de breedste zin van het woord. In de gemeente Westerveld ben ik bestuurslid van diverse verenigingen. Landelijk gezien ben ik voorzitter van de Vereniging Maastrichts Aardewerk.

Archief
logo

Archief

Onderhoud Wapserauwen

Een groep bewoners heeft zich verzet tegen de plannen van de gemeente om onder de kop onderhoud van de Wapserauwen in Wapse de betonklinkers te vervangen door een betonweg. Een aantal bewoners is daar niet van gecharmeerd en heeft het college gevraagd haar plannen te herzien en gevraagd er meer bij betrokken te worden. Onder de argumentatie dat er slechts onderhoud wordt gepleegd en het geen grote verandering is hoeft het college dat haar inziens niet te doen. Het college weet zich in deze gesteund door de vigerende KOR (Kwaliteitsplan Openbare Ruimten). Dat KOR komt in het voorjaar van 2016 weer op de agenda van de raad ter vaststelling en de groep hoopt dat in dat nieuwe plan de betongedachte verdwenen is. Die kans is overigens niet groot, het college kiest voor zoveel mogelijk kilometers tegen zo gering mogelijke kosten en daar hoort ook onderhoud bij, iets dat betonwegen aanzienlijk minder nodig hebben.

Planetron

Samen met de collegae van gemeentebelangen zet STERK Westerveld zich in voor een doorstart van het Planetron als een van de weinige slechtweer-accomodaties die we in Westerveld hebben voor het toerisme. Er zijn gesprekken gevoerd met de directie van Planetron, met Astron, met de betrokken wethouder en met de EDR (Eems-Dollard Regio, een samenwerkingsverband over de grens heen met Duitsland om toerisme gezamenlijk te promoten in deze regio (daarin zitten ook de provincies Friesland en Groningen)

Samenwerking niet coalitie gebonden partijen.

Omdat we in de sfeer van het collegeakkoord samen willen werken met het college aan een beter Westerveld hebben de vier partijen uit de oppositie besloten dat woord oppositie niet te gebruiken en te kiezen voor de term niet coalitie gebonden partijen. Inmiddels werken deze vier partijen intensief samen om efficiënt alle dossiers goed te kunnen oppakken. Vanaf september hebben we eens in de maand een gezamenlijke fractie van deze vier partijen, daarnaast heeft iedere partij nog gewoon een eigen fractieoverleg. We hebben als partij ons eigen verkiezingsprogramma uit te voeren maar over veel zaken denken we behoorlijk hetzelfde. Af en toe spreken we met een woordvoerder in de commissies en in de raad namens deze 4 partijen. In een eerste evaluatie bleek deze samenwerking goed te bevallen en vanaf 1 januari 2016 komen we zelfs in het jaar 2016 20 keer gezamenlijk bijeen. Zowel de besturen van deze 4 politieke partijen als de fracties zijn blij met dit initiatief.

Wasplaats Wapse

Er is een verzoek binnen gekomen van de werktuigenvereniging “De noeste Vlijt” van Wapse om een centrale wasplaats in te richten op de hoek van de Wapserauwen en de Barteldsweg. Wij hebben daar kennis van genomen en hebben het verzoek gesteund.

Dienstverlening op vrijdag

Zo heet het dossier dat gaat over de vrijdagsluiting eens in de twee weken van ons gemeentehuis. Daar is nogal wat weerstand tegen bij de burgers omdat mensen misgrijpen als ze zich op vrijdag melden bij het gemeentehuis of als ze proberen te bellen. Ook trouwen op deze gesloten vrijdag viel onder het zaterdagtarief. De hele raad wilde dat onderzocht hebben en teruggedraaid. Dat gaat nu ook gebeuren op afzienbare tijd en dan is het gemeentehuis weer 5 dagen per weken bereikbaar zowel fysiek als telefonisch.

Kapvergunningen

Al langer wilde de gemeente een vereenvoudiging van het aanvragen van een kapvergunning. Dat is nu zover. Voor bomen op het eigen erf hoeft geen vergunning meer te worden aangevraagd. Er zijn een paar uitzonderingen rond historische bomen die op een speciale lijst staan maar daar weten de eigenaren dat zelf ook heel goed van. Minder bureaucratie; we zijn weer een stapje verder.

Openbare verlichting

De gemeente is druk bezig met beleid rond de openbare verlichting. We hebben een eerste inkijkje gehad in dat plan met een boeiende presentatie in de commissie financieel domein en middelen van 24 november 2015. Dat plan komt in het voorjaar in de raad ter vaststelling maar nu al kan ik zeggen at het er goed uit ziet. Donker waar het kan en licht war het moet, dat is zo ongeveer het motto waar onze gemeente met andere gemeenten samen mee aan de slag gaat. Invoeren van LED verlichting hoort daarbij, in en uitschakeltijden, gevaarlijke punten aanlichten. Als je eens een keer wilt kijken in het voorlopige plan; kijk dan op internet: www.westerveld.verlichtinginbeeld.nl/map.

Voortgangsnota lelieteelt.

De wethouder is inmiddels wakker geschud en aan de slag gegaan en heeft een bewonersklankbordgroep samengesteld die met de gemeente, de provincie, Milieudefensie afdeling Westerveld, Natuur- en milieufederatie Drenthe en natuurlijk de telers gaat kijken of een convenant een haalbare zaak is. We hebben aangegeven dat het wat ons betreft allemaal te lang duurt maar eerlijk is eerlijk er gebeurt nu wat. Daar hebben we ook onze waardering voor geuit.

Koloniën van Weldadigheid

Het is jullie natuurlijk al bekend dat de Maatschappij van Weldadigheid met haar koloniën hoopt toegevoegd te worden aan de Werelderfgoedlijst. Dat lijkt te lukken door grote krachtsinspanningen van de Maatschappij van Weldadigheid, de gemeenten (de onze maar ook Steenwijkerland en West Stellingwerven) en de Provincie. Er is een forse subsidie door de provincie toegekend, kortom het lijkt nu echt te gaan lukken. Er is een spoorboekje om dit “nominatiedossier” in goede banen te leiden en dat ligt op schema.

Burgerparticipatie

STERK Westerveld is een van de trekkers van de werkgroep burgerparticipatie, die op heel korte termijn met alle dorpsraden om de tafel gaat zitten om een vernieuwingsslag te maken in de relatie dorpsraden en gemeente. Dorpen en kernen kunnen veel meer dan de gemeente wel lijkt te denken. We hebben daar al mooie voorbeelden van als bermen- en slotenonderhoud in de sommige kernen, het zorginformatiecentrum Naobuur in Vledder enz enz. Maar wij willen meer, wij willen een grote vinger in de budgetten die voor de verschillende kernen beschikbaar moeten komen. Meer geld naar de sportverenigingen die zelf wel bekijken wat ze wel of niet willen aanbieden in de kernen en wij willen minder investeren in de 4 sportcoaches die wat ons betreft nu zaken oppakken waar ze in eerste instantie niet voor zijn aangesteld en dat is dus een hoop geld verkeerd ingezet.

Links